Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Επιχειρείται  μια προσπάθεια μεταφοράς του κειμένου από τους μαθητές στην οικεία γι’ αυτούς νεοελληνική γλώσσα μέσω της αναζήτησης λατινικών λέξεων που έχουν κοινή ρίζα με λέξεις που ομιλούνται σε σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά). Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, τόσο στο δημόσιο σχολείο όσο και έξω από αυτό, αλλά και η ευρεία χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές συνιστούν σε μεγάλο βαθμό εξοικείωσή τους με πολλές ξένες λέξεις. Έτσι η ενεργός συμμετοχή τους στην αναζήτηση κοινής ρίζας αλλά και  ο συσχετισμός της ταυτότητας  των λέξεων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση, άρα και εμπέδωση, του νοήματος του κειμένου.

  • Επιπλέον στην ενότητα 14 ολοκληρώνονται γραμματικά 2 κύρια φαινόμενα:
  • Η οριστική όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής για τα ρήματα
  • Η κλίση όλων των ομάδων των ουσιαστικών (συνολικά 5 κλίσεις)

ενώ οι μαθητές έχουν διδαχθεί τις 2 κλίσεις των επιθέτων (Β’ και Γ’) καθώς και ένα μεγάλο αριθμό κατηγοριών από αντωνυμίες.

Επομένως η ενότητα αυτή προσφέρεται για μια συνολική ανασκόπηση των γραμματικών φαινομένων που οι μαθητές  μέχρι τώρα διδάχθηκαν.

Το παρόν  σενάριο εφαρμόζεται στο τμήμα της Θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου του Λυκείου Πεντάπολης Σερρών, που αποτελείται από 15 μαθητές. Η μέθοδοι  που εφαρμόζονται είναι η μαθητοκεντρική και η ομαδοσυνεργατική (χωρισμός σε 4 ομάδες).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα
  • Η 14η ενότητα του μαθήματος των Λατινικών αποτελείται από ένα κείμενο πρωτόγνωρα μεγάλο για τους μαθητές,  που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με μια νέα «ξένη» σ’ αυτούς  γλώσσα και συγχρόνως μεστό σε λεξιλόγιο. Για το λόγο αυτό προσφέρει μια καλή ευκαιρία για γλωσσική εξομάλυνση και ταυτόχρονα διαπίστωση ότι η γλώσσα αυτή, που λανθασμένα θεωρείται νεκρή, συνδέεται με γλώσσες ομιλούμενες στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Επιχειρείται επομένως μια προσπάθεια μεταφοράς του κειμένου από τους μαθητές στην οικεία γι’ αυτούς νεοελληνική γλώσσα μέσω της αναζήτησης λατινικών λέξεων που έχουν κοινή ρίζα με λέξεις που ομιλούνται σε σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά). Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, τόσο στο δημόσιο σχολείο όσο και έξω από αυτό, αλλά και η ευρεία χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές συνιστούν σε μεγάλο βαθμό εξοικείωσή τους με πολλές ξένες λέξεις. Έτσι η ενεργός συμμετοχή τους στην αναζήτηση κοινής ρίζας αλλά και  ο συσχετισμός της ταυτότητας  των λέξεων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση, άρα και εμπέδωση, του νοήματος του κειμένου.

  • Επιπλέον στην ενότητα 14 ολοκληρώνονται γραμματικά 2 κύρια φαινόμενα:
  • Η οριστική όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής για τα ρήματα
  • Η κλίση όλων των ομάδων των ουσιαστικών (συνολικά 5 κλίσεις)

ενώ οι μαθητές έχουν διδαχθεί τις 2 κλίσεις των επιθέτων (Β’ και Γ’) καθώς και ένα μεγάλο αριθμό κατηγοριών από αντωνυμίες.

Επομένως η ενότητα αυτή προσφέρεται για μια συνολική ανασκόπηση των γραμματικών φαινομένων που οι μαθητές  μέχρι τώρα διδάχθηκαν.

Το παρόν  σενάριο εφαρμόζεται στο τμήμα της Θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου του Λυκείου Πεντάπολης Σερρών, που αποτελείται από 15 μαθητές. Η μέθοδοι  που εφαρμόζονται είναι η μαθητοκεντρική και η ομαδοσυνεργατική (χωρισμός σε 4 ομάδες).

Υλικοτεχνική υποδομή και μέσα: Εργαστήριο Πληροφορικής, Η/Υ, Διαδίκτυο, ανοιχτά λογισμικά, επεξεργαστής κειμένου (word), φύλλα εργασίας από το διδάσκοντα.

Διάρκεια σεναρίου: 3 διδακτικές ώρες

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Λατινικά > Μετάφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γλωσσική εξομάλυνση-Μετάφραση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Γραμματική επεξεργασία του κειμένου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Συντακτική επεξεργασία του κειμένου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
• Να προετοιμαστούν συναισθηματικά οι μαθητές ώστε να αποκτήσουν ευνοϊκή διάθεση προς το κείμενο
• Να εξασκηθούν στην ταξινόμηση-κατηγοριοποίηση των ουσιαστικών και ρημάτων ώστε να εντοπίζουν σωστά
• Να κατανοήσουν τη συντακτική δομή του κειμένου.
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ και να βιώσουν τη χαρά της μάθησης εμπεδώνοντας τη γνώση με τρ
• Να επαναλάβουν όσα έχουν διδαχθεί με σκοπό την εμπέδωση της διδαχθείσας γνώσης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κείμενο 14, εμπέδωση γραμματικής-συντακτικού με παιγνιώδη τρόπο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, Η/Υ, Διαδίκτυο, ανοιχτά λογισμικά, επεξεργαστής κειμένου (word), φύλλα εργασίας από το διδάσκοντα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.