Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

Χημεία (Γυμνάσιο)

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Υπάρχει ένα χάσμα που δυσκολεύει την κατανόηση των χημικών φαινομένων. Το χάσμα μακροεπίπεδο – μικροεπίπεδο ή το χάσμα ανάμεσα στην μακροσκοπική αντίληψη της ύλης και την μικροσκοπική θεώρησή της. Ο C. A. Coulson στη μονογραφία του "Το σχήμα και η δομή των μορίων" τονίζει: «Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά ενός μορίου, μέχρις ότου μάθει τη δομή του, δηλαδή το μέγεθος, το σχήμα και τη φύση των δεσμών του».

Με το σενάριο αυτό χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τη σωματιδιακή δομή της ύλης και ότι τα χημικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των δομικών σωματιδίων (άτομα, μόρια) των ουσιών που οδηγούν σε νέες δομές.

Τα παραδοσιακά διδακτικά μέσα αφορούν στην κατασκευή ατομικών και μοριακών μοντέλων και ενός "χημικού αντιδραστήρα" με απλά υλικά, ενώ τα σύγχρονα διδακτικά μέσα αφορούν τη χρήση ΤΠΕ για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να βοηθήσει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της μακροσκοπικής αντίληψης της ύλης και της μικροσκοπικής θεώρησής της και να κατανοήσουν ότι τα χημικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα δομικών αλλαγών της ύλης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Χημικές αντιδράσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - Περίπατος στο διαδίκτυο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φ.Ε ή αίθουσα διδασκαλίας
Κατασκευή εργαλείων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φ.Ε ή αίθουσα διδασκαλίας
Δουλεύοντας με προσομοιώσεις
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Δουλεύοντας με τα αυτοσχέδια εργαλεία
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή εργαστήριο Φ.Ε
Τελικό συμπέρασμα
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος προηγούμενης φάσης
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η ύλη αποτελείται από δομικά σωματίδια (άτομα, μόρια)
Να αντιληφθούν οι μαθητές τα χημικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των δομικών στοιχείων
Να εξασκηθούν οι μαθητές στην κατασκευή διδακτικών εργαλείων και να αντιληφθούν τη σημασία τους
Να εξασκηθούν οι μαθητές στη χρήση διαδικτύου και να αντιληφθούν τη διδακτική σημασία του
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δομή ύλης, άτομα, μόρια, χημικές αντιδράσεις,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής, διαδίκτυο, προβολικό μηχάνημα, απλά υλικά (μπαλάκια πιγκ-πογκ, μαγνήτες, πλαστικά δοχεία)

Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.