Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μία απόπειρα δωροδοκίας

3 ώρες

Ασκήσεις συνεργασίας και επικοινωνίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx fyllo_ergasias_3.docx

          Οι μαθητές χωρίζονται από τον καθηγητή σε μικρές ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο εργασίας με ασκήσεις εμπέδωσης των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της ενότητας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών της τάξης είναι μεγαλύτερος του 15, σε καθένα από τα προτεινόμενα τρία φύλλα εργασίας μπορούν να εργαστούν δύο ομάδες. Η από κοινού συνεργασία στη λύση των ασκήσεων και το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας θα προβληθούν σε επίπεδο ομάδας κατά τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, σε επίπεδο ολομέλειας όμως της τάξης θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση μιας λέξης προς αναζήτηση, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές ηθικές αρετές που αναδείχθηκε από την αφήγηση του λόγου του Μάνιου Κούριου Δεντάτου, στην ενότητα 36. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ομάδα θα λειτουργήσει ως υποσύνολο μιας μεγαλύτερης ομάδας, αυτής της τάξης.

Σημείωση: Η κατανομή σε ομάδες μπορεί να ακολουθήσει και την τεχνική jigsaw.

        Με το πέρας των φύλλων εργασίας, οι μαθητές καλούνται να αναδείξουν την ηθική αρετή της "frugalitas" μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων. Καθεμία από τις ήδη κατανεμημένες ομάδες μαθητών αναλαμβάνει την αναπαράσταση του διαλόγου που διεξήχθη ανάμεσα στο Μάνιο Κούριο Δεντάτο και την πρεσβεία. Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς αναβίωσης του διαλόγου όπως μνημονεύεται από τον Βαλέριο Μάξιμο, είναι η επιτυχής μετατροπή του από πλάγιο λόγο σε ευθύ, άσκηση με αυξημένο επίπεδο δυσκολίας. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να μετατρέψει ένα κομμάτι του διαλόγου, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη μετατροπή του διαλόγου να γίνει πάλι από κοινού. Επιπλέον, για την σκηνοθεσία και την κινησεολογία τους,  ο καθηγητής- σύμβουλος τους προτρέπει να λάβουν υπόψη το εικαστικό υλικό (πίνακες ζωγραφικής) που προσπελάστηκε κατά τη διδασκαλία της ενότητας. 

 

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μία απόπειρα δωροδοκίας » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1898