Μία απόπειρα δωροδοκίας

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μία απόπειρα δωροδοκίας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο προτείνει τη διδασκαλία της ενότητας 36 από την ύλη του μαθήματος των Λατινικών της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Το σενάριο χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, αξιοποιείται το χρονολόγιο, προκειμένου να εντάξει ο εκπαιδευτικός το αφήγημα στο χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, καθώς και η παρουσίαση του κειμένου, προκειμένου να εξομαλυνθεί το κείμενο γλωσσικά, συντακτικά, γραμματικά από κοινού με τους μαθητές και να εμπλακούν οι τελευταίοι σε συγκεκριμένες διαδραστικές και διερευνητικές δραστηριότητες εμπέδωσης παλιάς γνώσης και σύνδεσής της με τη νέα.

Κατά τη δεύτερη φάση του σεναρίου, γίνεται μια σύντομη αξιολόγηση των μαθητών στην κατανόηση και δυνατότητα μετάφρασης του κειμένου. Στη συνέχεια, οι μαθητές επαγωγικά, διερευνούν τα συντακτικά φαινόμενα της ενότητας και ανακαλύπτουν τη θεωρία.

Το σενάριο ολοκληρώνεται με την τρίτη φάση, κατά την οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε εφαρμογές ακόμη πιο ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, επιδιδόμενοι σε ασκήσεις συνεργασίας και επικοινωνίας αλλά και σε ένα σύντομο θεατρικό παιχνίδι.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το υποβληθέν σενάριο προσφέρεται μια διδακτική πρόταση της ενότητας 36 των Λατινικών, η οποία χωρίς να παραβλέπει την προετοιμασία του υποψηφίου του Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα, προσφέρει διαδραστικές και διερευνητικές δραστηριότητες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Λατινικά >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ιστορικό πλαίσιο και εξομάλυνση του κειμένου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο πληροφορικής
Διερεύνηση συντακτικών φαινομένων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο πληροφορικής
Ασκήσεις συνεργασίας και επικοινωνίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξομαλυνθεί το κείμενο συντακτικά, γραμματικά και γλωσσικά, με επιλεκτική αναφορά σε όρους του.
Να γίνει η σύνδεση με την χρονική περίοδο κατά την οποία διαδραματίζεται το επεισόδιο.
Ο ηθοπλαστικός χαρακτήρας του κειμένου, modus vivendi σταθερότητας χαρακτήρα και ιεράρχησης αξιών.
Να αναγνωρίζουν τις τελικές προτάσεις και τους προσδιορισμούς του σκοπού.
Να εξοικειωθούν με τις Τ.Π.Ε. και να εμπλακούν σε δραστηριότητες ενεργητικής και βιωματικής μάθησης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λατινικά, Γ΄ Λυκείου, ενότητα 36, χρήση Τ.Π.Ε., Παιχνίδι Ρόλων, τελικές προτάσεις, προσδιορισμός του σκοπού,
Υλικοτεχνική υποδομή
Φορητός υπολογιστής, προβολέας, φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μία απόπειρα δωροδοκίας » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.