Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

3 ώρες

Παρουσίαση της εντολής εάν... τότε...

45λεπτά

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές θα μάθουν για την εντολή εάν…τότε…. Πρώτα παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου η εντολή εάν…τότε…, π.χ. εάν ο μαθητής πατήσει το κουμπί έναρξης του υπολογιστή τότε θα ανοίξει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύνταξη της εντολής στο Scratch 2.0. Αμέσως μετά παρουσιάζεται το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε αυτή την εντολή στο Scratch 2.0 καθώς και πως γίνεται η σύνθεση της συνθήκης. Επιπλέον δίνεται ένα παράδειγμα στο Scratch 2.0 και στη συνέχεια γίνεται αναλυτική επεξήγηση. Τέλος για να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση συμπληρώνονται κάποιες ασκήσεις κατανόησης της εντολής εάν…τότε….


2.1 Παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου.


2.2 Παρουσίαση, σύνταξη, επεξήγηση και εικονίδιο της εντολής εάν ... τότε ... στο Scratch 2.0


2.4.1 Ασκήσεις Κατανόησης - 1

Επέλεξε μια από τις παρακάτω επιλογές.

2.4.2 Ασκήσεις Κατανόησης - 2

Δημιούργησε μια εντολή συνθήκης η οποία θα ελέγχει εάν η θέση του x είναι μεγαλύτερη από 240.

2.4.3 Ασκήσεις Κατανόησης - 3

Τοποθέτησε τις εντολές στην κατάλληλη θέση.

2.3 Συνθήκη στην εντολή εάν...τότε...


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1909