«Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

«Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο εντάσσεται στη μεθοδολογία της θεματικής προσέγγισης όπως αυτή ορίζεται από το ΔΕΠΠΣ (2003). Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) στη θεματική προσέγγιση η νηπιαγωγός έχει επιλέξει το θέμα και έχει οργανώσει τους μαθησιακούς στόχους και την εκτιμώμενη διάρκεια που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίησή τους. Ανάλογα με την ομάδα των παιδιών τροποποιείται το επίπεδο των δραστηριοτήτων προκειμένου να καλύψουμε τις μαθησιακές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας που υπάρχει στα διαφορετικά σχολικά πλαίσια.

Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Έχει ως κεντρικό άξονα το θέμα « τον καιρό», και αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των πεδίων Παιδί και Περιβάλλον, Παιδί και γλώσσα, Παιδί και μαθηματικά, Παιδί και Πληροφορική, Δημιουργία και Έκφραση προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους.To συγκεκριμένο  εκπαιδευτικό σενάριο εστιάζει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον καιρό, πάντοτε με την ενεργή συμμετοχή των νηπίων στη μαθησιακή διαδικασία, στην ανάληψη ρόλων από τους μαθητές, στην ενίσχυση της ευθύνης του νηπίου τόσο ως άτομο όσο και ως μέλος της ομάδας. Κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων θα δοθεί έμφαση στην ομαλή συνεργασία των νηπίων, στην ομαλή συμμετοχή των νηπίων, στην ενεργή συμμετοχή όλων αλλά και στην απόλαυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Ο ρόλος της νηπιαγωγού

O ρόλος της εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός. Θα οργανώσει το περιβάλλον της τάξης και θα ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της είναι επίσης να  δρα  υποστηρικτικά , προλαμβάνοντας και επιλύοντας προβλήματα και δυσκολίες, να συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες και να συμμετέχει ενεργά στη δράση ως ισότιμο μέλος της ομάδας, ενισχύοντας θετικά τις πρωτοβουλίες των νηπίων. Παράλληλα, θα καταγράφει τις ήδη υπάρχουσες  γνώσεις και εμπειρίες των νηπίων σχετικά με το θέμα, συντονίζοντας ,καθοδηγώντας και οργανώνοντας την εργασία των παιδιών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο «πίνακας του καιρού» αποτελεί μια από τις βασικές ρουτίνες στο νηπιαγωγείο, καθώς μπορεί να συνδεθεί με διάφορες μαθησιακές περιοχές. Τα παιδιά με την καθημερινή παρακολούθηση του καιρού, εξοικειώνονται με διάφορα φυσικά φαινόμενα (βροχή, αέρας, κεραυνός κτλ.) ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν και διάφορα μέσα επί παραδείγματι το θερμόμετρο, για να κάνουν πιο ακριβείς παρατηρήσεις. Παράλληλα, μέσα από τη συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων τους ανά μήνα, τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια του χρόνου και κατανοούν καλύτερα τις αλλαγές που βιώνουν στη φύση και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές

.Οι κυριότερες γνώσεις που θα διδαχθούν τα παιδιά αφορούν την αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών του καιρού και την επίδραση αυτών στο περιβάλλον και τη ζωή του ανθρώπου.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά, που επιλέχθηκαν στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, υποστηρίζουν τη διερευνητική (exploratory learning), ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) και οικοδόμηση της γνώσης, σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο των εποικοδομιστικών θεωριών μάθησης. Οι δραστηριότητες στηρίζονται σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, λαμβάνουν υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Ενθαρρύνουν επίσης, καταστάσεις πειραματισμού, επίλυσης προβλήματος και ενίσχυσης της κριτικής σκέψης (υψηλό επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων).

Με βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες δίνουν έμφαση στη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες, οργανώθηκαν δραστηριότητες, στις οποίες ενισχύεται η αλληλεπίδραση και η συνεργασία, όπως και ο καταμερισμός εργασίας (activity theory).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιλέχθηκαν διάφορες μορφές οργάνωσης της τάξης, όπως η εργασία σε μικρές ομάδες των δυο νηπίων ή η εργασία όλων μαζί εκ περιτροπής και σε συνεργασία με την τάξη.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος > Πλανήτης Γη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
"Γωνιά Η/Υ"
Διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
"Γωνιά Η/Υ"
Eμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
"Γωνιά Η/Υ" και "Γωνιά εικαστικών"
Aξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
"Γωνιά Η/Υ"
Μεταγνωστική
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
"Γωνιά της συζήτησης"
Διδακτικοί Στόχοι
 Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και διάφορα χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών παρατηρήσεων
 Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν την επίδραση που έχουν τα καιρικά φαινόμενα στο περιβάλλον
 Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο με λέξεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά του καιρού.
 Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Να χρησιμοποιήσουν χάρτες ως εργαλεία προσανατολισμού και απεικόνισης του κόσμου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Καιρός, χαρακτηριστικά καιρού,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου χρειάστηκε ένα υπολογιστικό σύστημα (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Στον υπολογιστή είχαν εγκατασταθεί τα απαραίτητα λογισμικά.
• youtube.com δικτυακό περιβάλλον διαμοιρασμού αρχείων
• 1oΛογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration
• 2ο Λογισμικό γενικής χρήσης :Φυλλομετρητής Mozilla Firefox
• 3o Λογισμικό οπτικοποίησης : Google earth
• 4ο Λογισμικό παρουσιάσεων :Power Point
• 5ο Λογισμικό αναπαραγωγής βίντεο: VLC Media Player
• Εφαρμογές Web 2.0: on line πάζλ jigsaw planet

Επίσης είναι απαραίτητος ένας σαρωτής και μια φωτογραφική μηχανή .
Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Κοκκώνη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.