«Ο μινωικός πολιτισμός»

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Ο μινωικός πολιτισμός»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση διδασκαλίας της Ιστορίας, η οποία παρότι αποκλίνει από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, είναι όμως συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η ενότητα που εξετάζουμε αφορά τον Μινωικό πολιτισμό και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύγουν από το σχολικό βιβλίο και να γνωρίσουν τον Μινωικό πολιτισμό εικονικά και ανακαλυπτικά. Παράλληλα, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον διδασκαλίας, η οποία ξεφεύγει από τα στενά όρια της αίθουσας και προτρέπει τους μαθητές στην αναζήτηση και στην ανακάλυψη. Τα κατάλληλα επιλεγμένα λογισμικά με τις αντίστοιχες δραστηριότητες βοηθούν να τα παιδιά να διερευνήσουν  έννοιες και σχέσεις μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις, να οργανώσουν και να καταγράψουν τις σκέψεις τους και να τις εκφράσουν μέσα από την παρουσίασή τους σε αυθεντικό ακροατήριο. Η προστιθέμενη αξία των νέων τεχνολογιών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι ότι παρέχουν στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οικοδομεί γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν, επιλέγοντας λέξεις και εικόνες, οργανώνοντάς τες, συνδέοντας νοητικά τις λεκτικές και τις εικονικές αυτές αναπαραστάσεις

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές θεωρούν το μάθημα της Ιστορίας λιγότερο ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα μαθήματα λόγω του όγκου των πληροφοριών και του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην προσδίδουν την απαιτούμενη προσοχή.Έχοντας αυτό ως γνώμονα,επιλέχθηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο,αυτό του Μινωικού Πολιτισμού,το οποίο θα παρουσιαστεί με τη χρήση των ΤΠΕ ώστε να γίνει πιο ελκυστικό στους μαθητές και να έχουν ενεργητική και όχι μόνο παθητική συμμετοχή όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Προϊστορία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με τη μινωική Κρήτη.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Αναζήτηση των μεγάλων ανακτορικών κέντρων .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής των Μινωιτών.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Γνωριμία με τη μινωική τέχνη.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Η καταστροφή του μινωικού πολιτισμού.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη μινωική Κρήτη.
Να εντοπίσουν στο χάρτη τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της μινωικής Κρήτης και κυρίως της Κνωσού.
Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωής των κατοίκων της μινωικής Κρήτης.
Να γνωρίσουν τη μινωική τέχνη.
Να ενημερωθούν για τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή του μινωικού πολιτισµού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ιστορία, Μινωική Κρήτη, Μινωικός πολιτισμός, Κρήτη, Αρχαία Ελλάδα, Μεσόγειος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδασκαλία θα διεξαχθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών του σχολείου. Οι υπολογιστές θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο χωρισμός των ομάδων θα γίνει με βάση το γνωστικό επίπεδο των παιδιών και την ευχέρεια στη χρήση του υπολογιστή, ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας μαθητής που να χειρίζεται με μεγαλύτερη άνεση τον υπολογιστή και να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, άμεση προσωπική επικοινωνία και συνεργασία, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η ομαδοσυνεργατικού τύπου μάθηση. Σε κάθε ομάδα θα μοιραστούν εκ των προτέρων τα φύλλα εργασίας με σαφείς οδηγίες για την επιτυχή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.
Στους υπολογιστές θα υπάρχουν εγκατεστημένα τα παρακάτω λογισμικά:
• Επεξεργαστής κειμένου (word)
• Λογισμικό παρουσίασης(Power Point)
• Λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Revelation Natural Art)
• Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ιστορία Γ΄-Δ΄ Δημοτικού»
• Λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης (Google Earth)
• Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης( Inspiration)
• Λογισμικό δημιουργίας και επίλυσης παζλ(Jigsaw Platinum)
• Λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes)


Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Παπαδημητροπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Ο μινωικός πολιτισμός» » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.