Υλικό Υπολογιστή

Πληροφορική (Δημοτικό)

Υλικό Υπολογιστή

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος (κεντρική μονάδα και βασικές περιφερειακές συσκευές). Οι μαθητές ζωγραφίζουν αλλά και χρησιμοποιούν διαδραστικές εφαρμογές ώστε να διερευνήσουν και να γνωρίσουν τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και τη χρησιμότητα των συσκευών του υπολογιστή και στη συνέχεια να ξεχωρίσουν τις περιφερειακές μονάδες σε εισόδου και εξόδου. Όλες οι δραστηριότητες που προγραμματοποιούνται στον υπολογιστή γίνονται ομαδοσυνεργατικά.

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει, καθοδηγεί και βοηθά όπου χρειάζεται τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης και συντονίζει τη συζήτηση στην τάξη. Επιδιώκεται η σταδιακή μείωση της βοήθειας που παρέχει.

Τα σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Κατά τη διδασκαλία της έννοιας του Υλικού ενός Υπολογιστικού Συστήματος, οι μαθητές αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες:

- στην αναγνώριση των βασικών μονάδων του Υπολογιστή και στο ποιος είναι ο
ρόλος / χρησιμότητά τους,

- στο διαχωρισμό των περιφεριακών συσκευών σε εισόδου και εξόδου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό > Περιφερειακές συσκευές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής;
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διερεύνηση του Υλικού ενός Υπολογιστή
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Υλικό ενός Υπολογιστικού Συστήματος
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Συσκευές Εισόδου - Εξόδου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εννοιολογικός Χάρτης Υλικού Υπολογιστή
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατονομάζουν τις βασικές μονάδες σε ένα υπολογιστικό σύστημα
Να περιγράφουν τη λειτουργία κάθε μονάδας
Να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές συσκευές του υπολογιστικού συστήματος
Να χαρακτηρίζουν μια περιφερειακή συσκευή ως μονάδα εισόδου ή εξόδου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
υλικό υπολογιστή (Hardware), υπολογιστικό σύστημα, κεντρική μονάδα, περιφερειακές συσκευές, συσκευή εισόδου, συσκευή εξόδου,
Υλικοτεχνική υποδομή
1 υπολογιστής ανά ομάδα μαθητών, βιντεοπροβολέας (εάν υπάρχει)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υλικό Υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).