Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch

3 ώρες

Απλή δομή επιλογής - παραδείματα καθημερινότητας

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

1η Διδακτική Ώρα

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας (10 λεπτά)

Αρχικά, γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό αναφορά παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή, που περιέχουν έλεγχο συνθήκης για την εκτέλεση ενεργειών, προκειμένου να ανιχνευτούν οι γνωστικές δυσκολίες και αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών. Ακολουθεί συζήτηση, όπου ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να διακρίνουν πότε θα προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται σε μία πρόταση, προκειμένου να αναγνωρίσουν την έννοια της συνθήκης και ακολούθως να δώσουν δικά τους παραδείγματα προτάσεων που εμπεριέχουν έλεγχο συνθήκης. Η χρήση του βίντεο που ακολουθεί, θα ενεργοποιήσει τους μαθητές/τριες και θα κινήσει το ενδιαφέρον τους.

Δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (10 λεπτά)

Στη συνέχεια μοιράζεται το 1ο φύλλο εργασίας, στο οποίο οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν σε πίνακα τη συνθήκη και την/τις ενέργεια/ες που θα εκτελεστούν, από παραδείγματα καθημερινής ζωής που δίνονται. Ακολουθεί συμπλήρωση αντίστοιχου πίνακα με παραδείγματα απλής δομής επιλογής στο scratch.


Διάλεξε τη σωστή απάντηση


Βρες τη συνθήκη


Δραστηριότητες Ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας

Στη ζωή μας λαμβάνουμε διαρκώς αποφάσεις, στηριζόμενοι σε συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά. Παρακολουθήστε το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται

Το βίντεο δημιουργήθηκε μέσω του scratch

Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις

Οι σωστές απαντήσεις είναι παραπάνω από μία.

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία-Ελισάβετ Παρασκευοπούλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στη δομή επιλογής - Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2338