ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν ψηφιακό σενάριο μπορεί να αποτελέσει μία εισαγωγική διδασκαλία δύο ωρών για τον περιοδικό πίνακα. Με τη βοήθεια διαδραστικών εφαρμογών γίνεται προσπάθεια να τονιστεί τόσο η ιστορική εξέλιξη δημιουργίας του περιοδικού πίνακα, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Προτείνεται να εφαρμοστεί στο μάθημα της Χημείας Α΄ Λυκείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου οι μαθητές προτείνεται να είναι χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και να πραγματοποιήσουν την εφαρμογή του στο εργαστήριο πληροφορικής ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιήσουν βιντεοπροτζέκτορα ή διαδραστικό πίνακα.

Κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου οι μαθητές σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση καθοδηγούνται να διερευνήσουν διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται με το προς εξέταση θέμα. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να προκληθεί: α) προβληματισμός ή αφόρµηση κατά την οποία προκαλείται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των β) έλεγχος για την εμπέδωση της νέας γνώσης, γ) ανασκόπηση της πορείας που προηγήθηκε, κατά την οποία πραγματοποιείται η αναζήτηση των αιτιών για τυχόν λανθασμένες προβλέψεις καθώς και η εξήγηση του αποτελέσματος.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα διαδραστικά εργαλεία που συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών με σκοπό την πρόκληση του ενδιαφέροντός τους και την απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της Χημείας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολυμεσικά εργαλεία αφορούν και εξωτερικούς συνδέσμους καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια που αποδεδειγμένα επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα στη μαθησιακή διαδικασία.

Το σενάριο αποτελείται από τέσσερεις φάσεις, δύο από τις οποίες συνοδεύονται από φύλλο εργασίας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Στοιχεία και χημικές ενώσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σύμβολα χημικών στοιχείων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Ιστορική εξέλιξη
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Περίοδοι του περιοδικού πίνακα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Ομάδες του περιοδικού πίνακα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Εμπέδωση - Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη δημιουργίας του περιοδικού πίνακα.
Να τοποθετούν τα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα σύμφωνα με το κριτήριο ταξινόμησής τους.
Να διαπιστώσουν τη σχέση μεταξύ των στοιχείων της ίδιας περιόδου και του αριθμού στιβάδων.
Να διαπιστώσουν τη σχέση μεταξύ των στοιχείων της ίδιας ομάδας και του αριθμού ηλεκτρονίων σθένους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
περιοδικός πίνακας, χημικά στοιχεία, ομάδα, περίοδος,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροτζέκτορας

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).