Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το ηλεκτρικό ρεύμα

3 ώρες

Εκπ/κές δραστηριότητες- Λογισμικό Phet.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5o.pdf fyllo_ergasias_6o.pdf

       Με το σύνολο των δραστηριοτήτων στις οποίες καλούνται να εμπλακούν οι μαθητές επιδιώκεται η κατανόηση σε βάθος της διαφοράς μεταξύ αγωγών και μονωτών. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Ένας πρόσθετος επιθυμητός στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ποια υλικά μπορούν να αποτελέσουν τους αγωγούς του ηλεκτρικού κυκλώματος και ποια όχι και γιατί (δυνατότητες του Phet). Τέλος, μέσω της εξάσκησης που τους προσφέρει συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνοψίζουν αυτά με τα οποία ασχολήθηκαν (Φύλλο Εργασίας 5ο).

         Εδώ οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν περισσότερο συστηματικά ένα (απλό) ηλεκτρικό κύκλωμα. Για το λόγο αυτό αξιοποιούν πολλά εναλλακτικά «σενάρια» (κύκλωμα με περισσότερους του ενός λαμπτήρες, κύκλωμα με περισσότερες της μίας πηγές, με ή χωρίς διακόπτη). Η φωτοβολία του λαμπτήρα αξιοποιείται σαν δείκτης για μια σειρά παρατηρήσεων, ενώ για πρώτη φορά γίνεται χρήση και σχηματικών κυκλωμάτων (Φύλλο Εργασίας 6ο). Επιδιώκουμε, ταυτόχρονα, να αντιληφθούν οι μαθητές σε επίπεδο διαισθητικό την ύπαρξη του ηλεκτρικού ρεύματος εντός των αγωγών του ηλεκτρικού κυκλώματος.

         Η στόχευση είναι μέσα από μια σειρά πειραματικών διατάξεων, που θα κατασκευάσουν οι μαθητές με τη βοήθεια των λογισμικών, να επιτύχουμε την ολική ή μερική άρση των παρανοήσεων και των εσφαλμένων αντιλήψεων που έχουν για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτές, όπως είδαμε στις εισαγωγικές ενότητες του σεναρίου, αποτελούν σημαντικά γνωστικά εμπόδια για τη βαθύτερη κατανόηση του συγκεκριμένων φαινομένων. Επιπλέον, το αντίστοιχο γνωστικό σχήμα ενισχύεται από τις παραστάσεις των μαθητών από την καθημερινή τους ζωή.

 


Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα σε διαδραστικό περιβάλλον


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ηλεκτρικό ρεύμα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2527