Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

3 ώρες

Αξιολόγηση - Επέκταση - Άλλες Εκδοχές

45λεπτά

Στη φάση της αξιολόγησης προτείνεται μια σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στον έλεγχο κατάκτησης των προσδοκώμενων στόχων τόσο σε επίπεδο γνώσης και μεταγνώσης όσο και σε επίπεδο διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων.

1. Τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας Αίσωπος προσφέρουν, σε πρώτη φάση, την ευκαιρία για έλεγχο -συμπεριφοριστικού τύπου- του βαθμού κατάκτησης των στόχων της ενότητας. Έτσι, θα μπορούσαν να δοθούν κλειστές ερωτήσεις ελέγχου (παιχνίδι μνήμης με κάρτες, ερωτήσεις σωστού-λάθους και αντιστοίχισης ή δημιουργία χρονογραμμής από τους μαθητές).

2. Μια άλλη εναλλακτική πρόταση (διδακτικά και παιδαγωγικά) θα ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων στην ολομέλεια και κριτική τους από τις υπόλοιπες ομάδες με παρέμβαση και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού στα σημεία εκείνα που χρήζουν προσοχής. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αξιολογούν και αξιολογούνται προσκομίζοντας έτσι μεγάλα οφέλη σε επίπεδο στάσεων και δεξιοτήτων.

3. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των ομάδων μια ψηφιακή πλατφόρμα (π.χ Wiki ή κλειστή ομάδα στο Facebook) στην οποία οι ομάδες και ο εκπαιδευτικός θα είχαν τη δυνατότητα (στο διάστημα των ημερών που μεσολαβούν μεταξύ 2ης και 3ης διδακτικής ώρας) να σχολιάσουν τη δουλειά των υπόλοιπων ομάδων και έτσι να υπάρξει ψηφιακή ανατροφοδότηση των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο η 3η διδακτική ώρα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εργασίες επέκτασης στο σήμερα, "προτζεκτοειδούς μορφής" (παιδική εργασία τότε και σήμερα, εικόνες πολιτισμού, σχολιασμός γεγονότων από διαφορετική οπτική γωνία (εργοδότης και εργαζόμενοι), δημιουργία γελοιογραφίας, διαφημιστικού ή προπαγανδιστικού φυλλαδίου κτλ). Παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες.


Σύγχρονο γράφημα παιδικής εργασίας

Να αποκωδικοποιήσετε το γράφημα και να συσχετίσετε τα συμπεράσματά σας με την παιδική εργασία στη Βιομηχανική επανάσταση

Ο φαύλος κύκλος της παιδικής εργασίας

Περιγράψτε το σχήμα αναδεικνύοντας τις αιτιακές του σχέσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2558