Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με τη συγκεκριμένη πρόταση μία διερευνητική, συνθετική και εποικοδομιστική ματιά στα γεγονότα της βιομηχανικής επανάστασης και τον  αντίκτυπό τους σε τομείς της ζωής του ανθρώπου από εκεί και πέρα. Οι ενέργειες των μαθητών χαρακτηρίζονται από επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση και συσχέτιση, ανακάλυψη και εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να ερμηνεύσουν εκείνους τους παράγοντες και τις συνθήκες που οδήγησαν στη Βιομηχανική Επανάσταση. Συγκεκριμένα, καλούνται να αναλύσουν και να συνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε, τροφοδοτήθηκε και διαδόθηκε η μετάβαση από τη χειρωνακτική επεξεργασία προϊόντων στη βιομηχανική, τον τόπο και τα μέσα. Οι δραστηριότητες του σεναρίου βοηθούν τον μαθητή να εντοπίσει το φαινόμενο στη συγχρονία και διαχρονία του και να προσπελάσει παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η συνδορμή των πολυμεσικών εργαλείων μπορεί να συνδράμει στην ομαδοκεντρική προσπέλαση της γνώσης, να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει -με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού- στην κατάκτηση μιας σειράς στόχων που θα συνδέονται στενά με δεξιότητες οργάνωσης, αυτοαξιολόγησης, συνεργατικής και αυτόνομης μάθησης. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ο κόσμος πριν και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (διαδραστικό πίνακα)
Παρουσίαση του φαινομένου στον χωροχρόνο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Ομαδοκεντρική επεξεργασία δραστηριοτήτων
70λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση - Επέκταση - Άλλες Εκδοχές
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (ή διαδραστικό πίνακα)
Διδακτικοί Στόχοι
Να συσχετίζουν και να εισηγούνται το "πώς", "που" και" γιατί" της Βιομηχανικής Επανάστασης
Να αποκωδικοποιούν χάρτες, γραπτές πηγές, βίντεο και εικόνες σχετικές με τη Βιομηχανική Επανάσταση
Να κατηγοριοποιούν, να ερμηνεύουν κίνητρα και συσχετισμούς δυνάμεων σε κοινωνία και οικονομία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
βιομηχανία, βιοτεχνία, σιδηρόδρομοι, πολιστισμός, Ευρώπη, εφευρέσεις, εργασία, κοινωνία, οικονομία, Μεγάλη Βρετανία, κόσμος, αλλαγή, παραδοσιακές δομές, εκσυγχρονισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, αίθουσα πληροφορικής, σταθμοί εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).