Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Άτομα και μόρια. Προσομοιώματα.

1 ώρα

Εμπλοκή με το προβλημα- Ιστορική αναδρομή

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_f1_1.docx

Οι μαθητές οργώνονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και παίρνουν ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσουν και θα παραδώσουν στον καθηγητή τους. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στην συμπλήρωση του φύλλου εργασίας ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται (στο φύλλο εργασίας).  Στο πρώτο βήμα, αφού γίνει η πρόβλεψη και συζήτηση λίγων λεπτών στις ομάδες, ο καθηγητής παρουσιάζει την ιστορική πορεία ανάπτυξης της ατομικής θεωρίας χρησιμοποιώντας το εργαλείο «Χρονολόγιο» της πλατφόρμας «Αίσωπος». Στη συνέχεια ο καθηγητής δίνει τους ορισμούς των ατόμων και μορίων όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα παιδιά της Β΄ Γυμνασίου.

Τι ονομάζουμε άτομο.

Άτομα είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια που δεν τέμνονται σε μικρότερα.

Τι ονομάζουμε μόριο.

Μόρια είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια που δημιουργούνται από όμοια ή ανόμοια άτομα.

Τέλος οι μαθητές συμπληρώνουν τους ορισμούς στο φύλλο εργασίας και απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις.


Ιστορική διαδρομή Ατομικής θεωρίας

Η ιστορική διαδρομή περιορίζεται στην ύλη της Β΄Γυμνασίου χωρίς να γίνεται επέκταση στη σύγχρονη ατομική θεωρία

Ερώτηση 1η


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Άτομα και μόρια. Προσομοιώματα.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2571