A day at the museum

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

A day at the museum

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο «A day in the museum” αποτελεί μια πρόταση σχεδίου εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας με σημείο αναφοράς την πολιτιστική μας κληρονομιά και το ιστορικό γίγνεσθαι της αρχαιότητας, που αποκτά οικουμενικότητα και διαχρονικότητα. Τα μουσεία παύουν να είναι ‘αποθήκες’ εκθεμάτων, αλλά μετατρέπονται σε ζωντανοί οργανισμοί όπου οι έφηβοι μαθητές χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα, προσεγγίζουν διαθεματικά την ιστορία, διαχειρίζονται ομαδοσυνεργατικά το θέμα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

Μέσω της συμμετοχής τους σε κειμενικές και κοινωνικές πρακτικές που ενσωματώνουν λειτουργικά τις ΤΠΕ, οι μαθητές προετοιμάζονται καλύτερα για το νέο κόσμο που τους περιβάλλει και στον οποίο ως πολίτες θα κληθούν να λειτουργήσουν (Κουτσογιάνννης, 2014α).

Ως γλώσσα εργασίας χρησιμοποιείται η Αγγλική γλώσσα, η οποία αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη γλωσσική πραγματικότητα που αναδύεται από την ευρύτητα της αξιοποίησης των υπολογιστών στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία του 21ου αιώνα.

Η ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων, πολυτροπικών κειμένων και ποικιλίας ψηφιακών πόρων στοχεύει στην προσπάθεια απομάκρυνσης από την εργαλειακή αντίληψη, στη λειτουργική κατάκτηση του νέου γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2014β) και στη προσπάθεια αποφυγής της χρήσης το διαδικτύου απλώς σα σχολικό βιβλίο (Κουτσογιάννης, 2014γ).

Το σενάριο στηρίζεται θεωρητικά σε δύο πυλώνες.

Αναφορικά με τις Θεωρίες μάθησης, υιοθετείται η εποικοδομητική λογική (κονστρουκτιβισμός), σύμφωνα με την οποία η γνώση δημιουργείται από τους ίδιους τους μαθητές και οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες. Τέσσερα στοιχεία του Κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομητισμού χαρακτηρίζουν αυτό το σενάριο (Βακαλούδη, 2014)

  • Διερευνώ τον πραγματικό/εμπειρικό κόσμο (σύνδεση εκθεμάτων με τους χώρους έκθεσης/μουσεία)
  • Οικοδομώ τη γνώση σε σχέση με τις εμπειρίες.
  • Συνεργάζομαι και συγκρίνω με τις απόψεις/γνώσεις των άλλων.
  • Εφαρμόζω τη γνώση σε νέα περιβάλλοντα

Αναφορικά με το ρόλο των ΤΠΕ, οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται συστηματικά, ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής  εξυπηρετώντας συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και λειτουργώντας ως περιβάλλον εργασίας που παρέχει δυνατότητες για έρευνα, για να επιτευχθούν οι εξής στόχοι

  • Οι ιστοσελίδες των μουσείων χρησιμοποιούνται ως πηγή γνώσεων και πληροφοριών
  • Τα διαδικτυακά εργαλεία (web 2.0) (audioboo/vocaroo/doodle κτλ) χρησιμοποιούνται με στόχο την ενσωμάτωση διάφορων τύπων μάθησης (οπτικός, ακουστικός κτλ) και με σεβασμό στις πολλαπλές νοημοσύνες των μαθητών
  • Τα google docs χρησιμοποιούνται για να διαμορφωθεί η αξιολόγηση του σεναρίου και να αποτυπωθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων ως προς την αποτελεσματικότητα του.

Δημιουργείται λοιπόν ένα πλαίσιο αυθεντικής ανάγκης για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποφεύγοντας την εργαλειακή, βιβλιοκεντρική λογική.

Αναφορικά με τις ταυτότητες, ο μαθητής που διαμορφώνεται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποκτά τα εξής χαρακτηριστικά

  • επικοινωνιακή, κριτική ικανότητα και αυτονομία στη μάθηση
  • ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών
  • διερευνητική και κριτική στάση απέναντι στα διαπραγματευόμενα θέματα και στην ίδια τη διαδικασία (μεταγνωστικές δεξιότητες)

 

Το προτεινόμενο σενάριο συνάδει πλήρως με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Αγγλική Γλώσσα (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003α, σ.381) καθώς προβλέπει πως

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας απαιτεί ευκαιρίες και δυνατότητες για την ανάδειξή της σε εργαλείο/μέσο ανάπτυξης και της επιστημονικής σκέψης και του επιστημονικού προβληματισμού… μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις επιστημονικών θεμάτων, όπου η ξένη γλώσσα δημιουργεί τη δυνατότητα σφαιρικής πληροφόρησης και αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τον διεθνή επιστημονικό κόσμο.

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Βακαλούδη, Α. (2014). Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της ιστορίας. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3 (έκδοση Γ’ αναθεωρημένη): Κλάδος ΠΕ02 Ειδικό Μέρος. Πάτρα: ITY

Κουτσογιάννης, Δ. (2014) (α). Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3 (έκδοση Γ’ αναθεωρημένη): Κλάδος ΠΕ02 Ειδικό Μέρος. Πάτρα: ITY

Κουτσογιάννης, Δ. (2014) (β). ΤΠΕ και γραμματισμός. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3 (έκδοση Γ’ αναθεωρημένη): Κλάδος ΠΕ02 Ειδικό Μέρος. Πάτρα: ITY

Κουτσογιάννης, Δ. (2014) (γ). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3 (έκδοση Γ’ αναθεωρημένη): Κλάδος ΠΕ02 Ειδικό Μέρος. Πάτρα: ITY

ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) (α). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για τα Αγγλικά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διαχρονική αξία των αρχαιολογικών ευρημάτων που φιλοξενούνται σε μουσεία ανά τον κόσμο είναι αδιαμφισβήτητη ενώ ταυτόχρονα τα εκθέματα αυτά είναι εύκολα προσβάσιμα για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω των ιστοσελίδων των μουσείων, παρέχοντας ευκαιρία για έξοδο – πραγματική ή εικονική - από τη σχολική αίθουσα.

Οι μαθητές καλούνται μέσα από την εικονική και βιωματική εξερεύνηση και περιήγηση στους ιστοχώρους των μουσείων να γνωρίσουν τους θησαυρούς του παγκόσμιου πολιτισμού και να εμπλακούν σε δραστηριότητες που οδηγούν στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων αναπτύσσοντας δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου σε ποικιλία επικοινωνιακών περιστάσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και κριτικής σκέψης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Αγγλική Γλώσσα > Λογοτεχνία - Τέχνες - Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
A. A stroll around the European Museums
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ και αίθουσα διδασκαλίας
B. Let’s talk about history: a radio broadcast
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο Η/Υ
C. A night at the museum
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας και Εργαστήριο Η/Υ
D. Evaluation
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Προσέγγιση της ερευνητικής, ενεργητικής και βιωματικής μάθησης (21st century skills)
Ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών δεξιότητων (ομαδοσυνεργατική, αυτό/έτεροαξιολογηση)
Ανάπτυξη πρακτικών ενσυναίσθησης (προσέγγιση πτυχών του θέματος με τη φαντασία-παιχνίδι ρόλων)
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο
Ανάπτυξη θετικών στάσεων ως προς τη διαχρονική εμβέλεια του κλασικού πολιτισμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μουσεία, αγγλική γλώσσα, ΤΠΕ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Πρόσβαση σε εργαστήριο Η/Υ με γρήγορες ταχύτητες Internet και τουλάχιστον 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές
Δημιουργός Σεναρίου: Θεοδώρα Γκένιου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «A day at the museum» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.