Μεταφορές και επικοινωνίες

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Μεταφορές και επικοινωνίες

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο προβλέπεται  διδασκαλία  μιας διδακτικής ώρας διάρκειας 45 λεπτών με επιπρόσθετη ανάθεση εργασίας για το σπίτι.

     Το σενάριο στηρίζεται στην ενεργό – μαθητοκεντρική και βιωματική  μάθηση.

Σχεδιασμός της  αίθουσας διδασκαλίας ( ή εργαστήριο τεχνολογίας) 

  • Οι μαθητές τοποθετούνται σε διάταξη Π (εικόνα  με διάταξη τάξης)
  • Στη θέση κάθε μαθητή υπάρχει τοποθετημένο κάποιο αντικείμενο της ενότητας  από κατασκευές που φυλάσσονται (υποχρεωτικά για 1 έτος)  από το προηγούμενο διδακτικό έτος στο εργαστήριο.
  • Τα αντικείμενα προσπαθούμε να ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες της κάθε τεχνολογικής ενότητας ( χερσαία μέσα μεταφοράς – θαλάσσια μέσα μεταφοράς-  εναέρια μέσα μεταφοράς-συσκευές επικοινωνίας ασύρματες και ενσύρματες) και αν είναι δυνατόν να ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους  και παράλληλα αξιοποιείται η οθόνη προβολής που υπάρχει στην τάξη με την βοήθεια συνδεδεμένου στο διαδίκτυο φορητού υπολογιστή.

     Τέλος για την διεξαγωγή της διδασκαλίας απαιτείται η συμπλήρωση  ενός μονοσέλιδου φύλλου εργασίας για κάθε ομάδα μαθητών. Πιό συγκεκριμένα: 

  •    Κάθε μαθητής συμπληρώνει σταδιακά  το φύλλο εργασίας του με βάση το αντικείμενο που βρίσκεται στο θρανίο του 
  •    Μετά από την κάθε απάντηση στις ερωτήσεις του φύλλου έργου, αναλογικά  ορισμένοι μαθητές-τριες  παρουσιάζουν προφορικά το κείμενο της απάντησης τους.

Το σενάριο αποτελείται από 5 φάσεις. Η 5η φάση μπορεί να ολοκληρωθεί ως εργασία στο σπίτι.

     Στις δραστηριότητες, οι μαθητές ζητείται άλλοτε να εργαστούν ατομικά και άλλοτε συνεργατικά (με στοιχεία της μεθόδου peer instruction).

     Η διδακτική προσέγγιση περιέχει κυρίως στοιχεία εποικοδομητικής μάθησης, με επιπρόσθετα στοιχεία διερευνητικής -κυρίως- αλλά και βιωματικής μάθησης, με ενδεχόμενες γνωστικές συγκρούσεις. Απαιτείται η στοχευμένη ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων  από τον εκπαιδευτικό, σε συγκεκριμένα σημεία της διδασκαλίας, τόσο για την μέχρι τότε αξιολόγηση της διδασκαλίας, όσο και για διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, αλλά και για την ομαλή διασύνδεση των διαδοχικών φάσεων. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται διακριτικά, κυρίως μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης του εκπαιδευτικού , που φροντίζει και ενθαρρύνει την καθολική συμμετοχή τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση από τους μαθητές/τριες της σπουδαιότητας  των  διαφόρων κατηγοριών των μέσων μεταφοράς και των μέσων επικοινωνίας και η συμβολή τους στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Η διαφορετικότητα του μαθήματος της Τεχνολογίας Το μάθημα της τεχνολογίας διδάσκεται 1 ώρα, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 2 πρώτων τάξεων του γυμνασίου εδώ και 20 χρόνια και από το διδακτικό έτος 2015-16 και στην γ΄τάξη , από εκπαιδευτικούς διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων. Διδάσκεται παράλληλα με το μάθημα της πληροφορικής δηλ. κάθε τμήμα όταν υπερβαίνει τους 21 μαθητές χωρίζεται σε 2 υποομάδες ( ο χωρισμός αυτός οδηγεί σε ομάδες διδασκαλίας των 11-14 μαθητών). Στη πρώτη τάξη του Γυμνασίου εφαρμόζεται η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο "μαθαίνω μέσα από τη πράξη", δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με: Θεωρητική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας / Παρουσίαση της εργασίας.  Στα εισαγωγικά μαθήματα επιδιώκεται οι μαθητές/τριες , να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για ευρύτερες βασικές τεχνολογικές ενότητες , μεταξύ των οποίων και η ενότητα «μεταφορές και επικοινωνίες» και με βάση αυτές να επιλέξουν θέμα ατομικής εργασίας. Οι μαθητές μετά την επιλογή θέματος ατομικού έργου , καλούνται να προβληματιστούν με την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης για τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιδράσεις της τεχνολογίας, τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον (τρόποι μεγιστοποίησης των θετικών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών), και τον ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Στο μάθημα δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ύλη και οι μαθητές αξιολογούνται με μικρές γραπτές εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι  και σεμινάρια που παρουσιάζουν το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώνουν για διάφορα τεχνολογικά θέματα σχετικά με το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων της εισαγωγής.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προσδιορισμός του τίτλου της ενότητας
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα ή εργαστήριο τεχνολογίας
Καταγραφή πληροφοριών για το αντικείμενό μου
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα ή εργαστήριο τεχνολογίας
Η σπουδαιότητα των μέσων μεταφοράς και επικ/νίας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα ή εργαστήριο τεχνολογίας
Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων αντικειμένων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα ή εργαστήριο τεχνολογίας
Οδηγίες για την ανάθεση εργασιών στο σπίτι
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα ή εργαστήριο τεχνολογίας
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας
Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα κάθε διαφορετικής κατηγορίας των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.
Να αντιληφθούν με σαφήνεια την πορεία κατασκευής μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.
Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.
Να αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται αναπτύσσοντας τις απόψεις τους στην διάρκεια του μαθήματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μέσα μεταφοράς, μέσα επικοινωνίας, τεχνολογία γυμνασίου, τεχνολογική ενότητα, Ατομική εργασία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολικό μηχάνημα και οθόνη προβολής. Κατασκευές ή φωτογραφίες με μέσα μεταφοράς και επικοινωνιών
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταφορές και επικοινωνίες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.