Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Μεταφορές και επικοινωνίες

1 ώρα

Οδηγίες για την ανάθεση εργασιών στο σπίτι

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
03_anath_erg_4b.docx

Ο καθηγητής διανέμει φύλλο ανάθεσης εργασίας ( ή  το προβάλλει στην πλατφόρμα που το έχει ήδη καταχωρήσει π,χ, edmodo ή και στα έγγραφα google) και δίνει οδηγίες για τις ασκήσεις που περιέχονται σ΄αυτό. Το είδος των ερωτήσεων πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά να μην επιτρέπει στους μαθητές μία απλή αντιγραφή πληροφοριών από σχετική πηγή του διαδικτύου , αλλά να οδηγεί τους μαθητές σε σύνθεση και επιλογή του πληροφοριακού υλικού που θα χρησιμοποιήσουν.Επίσης προαιρετικά προτείνεται στους μαθητές να παρακολουθήσουν βίντεο ή να ασχοληθούν με  κατασκευή κάποιου μέσου μεταφοράς ή μέσου επικοινωνίας με απλά υλικά.Αν χρησιμοποιούμε πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης (π,χ. edmodo) , μπορούμε να ενσωματώσουμε εκεί χρήσιμους συνδέσμους με βίντεο ή προσομοιώσεις κατασκευών για να παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες μας. Σε 3 εικόνες που επισυνάπτονται παρουσιάζεται υλικό τόσο από ερωτήσεις , όσο και από βίντεο κατάλληλα και σχετικά με τις εργασίες και τις δραστηριότητες  που μπορούν να ανατεθούν.


Προτεινόμενα θέματα ανάθεσης εργασιών

Ερωτήσεις για τον σχηματισμό φύλλων ανάθεσης εργασίας στην ενότητα "μεταφορές και επικοινωνίες"

Προτεινόμενα θέματα προαιρετικής ανάθεσης εργασίας

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για παροχή οδηγιών για απλές κατασκευές μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.

Προτεινόμενα βίντεο

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για προβολές βίντεο με θέματα μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταφορές και επικοινωνίες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2779