Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

3 ώρες

Εισαγωγή

5λεπτά

Ο εκπαιδευτικός επεξηγεί τον σκοπό, τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας «Δημιουργία, εμφάνιση,  μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix», ενώ παράλληλα επιχειρεί να κάνει σύνδεση με τα προηγούμενα. Συγκεκριμένα γίνεται μικρή επανάληψη στην εντολή ls που πρέπει να έχει διδαχθεί προηγουμένως. Κατά την φάση αυτή οι μαθητές πρέπει επίσης να ενημερωθούν συνοπτικά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, την στάση τους κατά την διάρκεια του μαθήματος καθώς και για τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.


Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βασιλάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3000