Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί τη βασική χρήση του Λ/Σ Unix (σύνδεση-αποσύνδεση, εκτέλεση απλών εντολών, μετακίνηση σε καταλόγους στο σύστημα αρχείων, εμφάνιση των περιεχομένων ενός καταλόγου). Οι έννοιες αυτές διδάσκονται εισαγωγικά στο Unix, ενώ οι μαθητές έχουν συνήθως και μικρή εμπειρία από τη γραμμή εντολών των Windows. Το διδακτικό σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρές παραλλαγές και για τη διδασκαλία των αντίστοιχων εντολών στη Γραμμή Εντολών των Windows.

Το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται το σενάριο είναι η δημιουργία και η εμφάνιση περιεχομένων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix, και στη συνέχεια η μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου, για το μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Β' ΕΠΑΛ. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί και σε τμήματα ΙΕΚ όπου προβλέπεται η διδασκαλία αντίστοιχου μαθήματος. 

Επομένως οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:

  • Δημιουργία μικρού αρχείου κειμένου
  • Εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου που δημιουργήθηκε
  • Αντικατάσταση του κειμένου του αρχείου
  • Προσθήκη κειμένου στο αρχείο
  • Εμφάνιση περιεχομένων μεγάλου αρχείου οθόνη-οθόνη
  • Μέτρηση γραμμών, λέξεων, χαρακτήρων ενός αρχείου κειμένου
  • Μέτρηση γραμμών, λέξεων, χαρακτήρων πολλών αρχείων κειμένου
  • Μέτρηση γραμμών, λέξεων, χαρακτήρων εισόδου που δίνεται από το πληκτρολόγιο

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να μπορούν οι μαθητές  να δημιουργούν μικρά αρχεία κειμένου, χωρίς τη χρήση κάποιου διορθωτή κειμένου, αλλά και να βλέπουν τα περιεχόμενα ενός μικρού ή μεγάλου αρχείου κειμένου. Στη συνέχεια να είναι σε θέση να πληροφορούνται για το πλήθος των γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων που περιέχονται σε αρχεία κειμένου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Λογισμικό > Λειτουργικό Σύστημα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση Κατάστασης - Φ.Ε. 1 - Παρουσίαση λύσης
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση Κατάστασης - Φ.Ε. 2 - Παρουσίαση λύσης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αυτοαξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίζουν οι μαθητές τη σύνταξη της εντολής cat για τη δημιουργία και προβολή αρχείων κειμένου
Να γνωρίζουν οι μαθητές τη χρήση της wc για την εύρεση του πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρ
Να προσθέτουν οι μαθητές κείμενο σε ήδη υπάρχοντα αρχεία και να το εμφανίζουν οθόνη-οθόνη
Να μετρούν οι μαθητές τις γραμμές, τις λέξεις και χαρακτήρες αρχείων ή εισόδου από το πληκτρολόγιο
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την γραμμή εντολών, που χρησιμοποιείται ακόμα ευρύτατα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Unix, Linux, Λειτουργικά Συστήματα, Γραμμή Εντολών, cat, wc,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με εγκατεστημένο Λ/Σ Linux είτε τοπικά σε κάθε υπολογιστή είτε έναν υπολογιστή και πρόσβαση σε αυτόν των σταθμών μέσω του τοπικού δικτύου. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεο-προβολέα.
Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βασιλάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.