Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

3 ώρες

Αυτοαξιολόγηση

45λεπτά

Οι μαθητές απαντούν σε τεστ τύπου Σωστό-Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής και Αντιστοίχισης, που έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό Hot Potatoes και με τον τρόπο αυτό ελέγχουν τα βαθμό στον οποίο έχουν αφομοιώσει τις νέες έννοιες και τεχνικές. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη σύνοψη της λειτουργίας και των παραμέτρων για τις εντολές που δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές.


Ερωτήσεις Τύπου Σωστό-Λάθος


Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής


Ερώτηση Αντιστοίχισης 1


Ερώτηση Αντιστοίχισης 2


Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βασιλάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3003