Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

          Το σενάριο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων, όπου με τη χρήση της υπηρεσίας πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς και ορισμένων Web 2.0 εργαλείων, διαγράφεται η τεχνολογική εξέλιξη των υπολογιστών μέσα στο χρόνο (από τον άβακα και τον αστρολάβο, μέχρι το ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη).

          Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινά με μια περιγραφή από τον καθηγητή του σκοπού του μαθήματος, των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν, καθώς και των εργαλείων λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών του εργαστηρίου Πληροφορικής που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, ώστε να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες συνεργατικά.

          Κατά την Πρώτη Φάση («Πίσω στο Χρόνο»), οι μαθητές διερευνούν ιστορικά γεγονότα που επέδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη των υπολογιστών και καταγράφουν την σωστή χρονολογική σειρά που συνέβησαν. Η διερεύνηση αυτή, τους  βοηθά να πάρουν μια ιδέα για την καταλυτική επίδραση της καινοτομίας στο τομέα της τεχνολογίας.

          Στη Δεύτερη Φάση («Ο Πρώτος Υπολογιστής»), οι μαθητές επικεντρώνονται σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν την εξέλιξη των υπολογιστών στην σημερινή τους μορφή, «Τον υπολογιστή ENIAC».

          Η Τρίτη Φάση («Σύγκριση παλιού με νέου») επιτρέπει στους μαθητές να σταθούν κριτικά και να εκτιμήσουν τις διαφορές του υπολογιστή ENIAC και ενός συγχρόνου υπολογιστή.

          Ακολουθεί η Τέταρτη Φάση («Οι Πέντε Γενιές»), η οποία  έχει σχεδιαστεί για να τονίσει τις τεχνολογικές καινοτομίες, που επέδρασαν σημαντικά στην εξελικτική διαδικασία των τεχνολογικών εφαρμογών, και είχουν ως συνέπεια ριζικές αλλαγές σε πολλούς επιστημονικούς τομείς και κατ’ επέκταση στην κοινωνία ή ακόμα και στη καθημερινή ζωή (Γενιές Υπολογιστών). Στο τέλος, ζητείται από τους μαθητές να πουν τη δική τους γνώμη, για το πώς μπορεί να είναι η επόμενη γενιά και ο υπολογιστής του μέλλοντος.

          Το εκπαιδευτικό σενάριο κλείνει με την Πέμπτη Φάση («Παρουσίαση - Αυτοαξιολόγηση»), όπου παρουσιάζει κάθε ομάδα τις εργασίες της στην υπόλοιπη τάξη και ταυτόχρονα αξιολογεί τον εαυτό της, βάση μιας ρουμπρίκας αξιολόγησης.

          Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν βασισμένες στο εποικοδομητικό μοντέλο. Ο μαθητής ανακαλύπτει και δομεί τη γνώση εμπλεκόμενος σε μια διερευνητική διαδικασία. Σ’ αυτή τη διαδικασία κάθε μαθητής, ακόμα και ο πιο αδύναμος, συμμετέχει ενεργά σε ομαδικές διεργασίες. Η κριτική στάση, οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες και η συνθετική ικανότητα που πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές, θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της κατάκτησης και δόμησης της γνώσης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα
- Πως έφτασε ο υπολογιστής που χρησιμοποιούμε στη μορφή που είναι σήμερα;
- Πως ήταν οι υπολογιστές πριν από 20 χρόνια;
- Είναι αργή ή γρήγορη η χρονική εξέλιξη των υπολογιστών;
- Τι μορφή θα έχει ο υπολογιστής του μέλλοντος;
 
Ο σκοπός του σεναρίου αυτού είναι η κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν καταλυτικά στην τεχνολογική και ειδικότερα στην ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πίσω στο χρόνο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ο Πρώτος Υπολογιστής
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Σύγκριση παλιού με νέου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Οι Πέντε Γενιές
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση - Αυτοαξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να προσδιορίζουν τα πιο σημαντικά σημεία εξέλιξης των υπολογιστών.
Να αναλύουν τα συστατικά του μέρη του ENIAC και τον τρόπο προγραμματισμού του.
Να ταξινομούν τις πέντε γενιές υπολογιστών.
Να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Η/Υ με έναν από τους πρώτους που κατασκευάστηκαν.
Να διενεργούν έστω και σε υποτυπώδες επίπεδο μια διερευνητική εργασία, εργαζόμενοι σε ομάδες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εξέλιξη των υπολογιστών, ENIAC, γενιές των υπολογιστών, υπολογιστής του μέλλοντος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Λεμονιά Καρδαρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.