ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο εστιάζει στην κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή των μαθητών δίνοντας έμφαση ως προς το περιεχόμενο στην αναγνώριση και τη - μη λεκτική - έκφραση των συναισθημάτων και ως προς τη μεθοδολογία στη διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση, τις βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Η γλώσσα του σώματος προσεγγίζεται με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο από τους μαθητές με απώτερο στόχο την προαγωγή της μεταξύ τους συνεργασίας, της ενσυναίσθησης και της συλλογικότητας στο επίπεδο της ομάδας - τάξης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή των μαθητών και συγκεκριμένα η εξοικείωση των μαθητών με τις μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, η εξάσκησή τους στην αναγνώριση και αξιοποίηση αυτών μέσα από οργανωμένες βιωματικές ομαδοσυνεργατικές διεργασίες  και η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας σε μη λεκτικό επίπεδο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές διαφορετικούς τρόπους εξωλεκτικής επικοινωνίας
Να είναι σε θέση να αναπαριστούν μορφές εξωλεκτικής επικοινωνίας
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και συλλογικότητας και ενσυναίσθησης
Να εξοικειωθούν με βιωματικές ομαδοσυνεργατικές διεργασίες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εξωλεκτική επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων, βιωματικές δραστηριότητες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.