Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γενικό Λύκειο)

Αμερικάνικος αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Η περίπτωση του Jackson Pollock.

3 ώρες

Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
erotimatologio_fasi_4i.pdf

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα κινηθεί σε τρεις άξονες:

 

         1.  AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι μαθητές πέτυχαν τους στόχους του μαθήματος σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Αξιολογείται αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει το καλλιτεχνικό ρεύμα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, αναγνωρίζοντας τα έργα και τους εκπροσώπους του, με τελικό στόχο ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί,  να αναλύει, να συγκρίνει, να συνθέτει, να εφαρμόζει, και τελικά να αξιολογεί τη νέα γνώση θεωρητικά και πρακτικά. Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητά του μαθητή να αντλεί πληροφορίες και να οργανώνει ομαδικά μια σύντομη θεωρητική παρουσίαση ενός καλλιτέχνη όπως επίσης και τη συμμέτοχη του στον διάλογο και στις εργασίες που θα προκύψουν.

 

         2. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

Οι μαθητές θα κληθούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, θα κρίνουν τον εαυτό τους ως προς την επίτευξη των στόχων και θα δεχθούν τις παρατηρήσεις των συμμαθητών τους .

Ο μαθητής αξιολογεί τον εαυτό του ως προς:

  • Την ευχέρειά του στην κατανόηση των εννοιών.
  • Τον βαθμό επιτυχίας των ασκήσεων που κλήθηκε να εκτελέσει (συμπλήρωση φύλλων εργασίας, διαδραστικές ασκήσεις, αντιστοίχιση, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, εφαρμογές κ.τ.λ)
  • Την συνεργασία του με τους συμμαθητές του, συνολικά αλλά και ως μέλος υποομάδας.
  •  Το τελικό έργο είτε ομαδικό είτε ατομικό που θα παραδώσει.

 

         3. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σημαντικό επίσης είναι, σε δεύτερο χρόνο, να γίνει η αυτοαξιολόγηση του καθηγητή ως προς:

  • Την κατανομή του χρόνου που διατέθηκε, ως προς την επίτευξη των στόχων που έθεσα.
  • Την σκέψη για τυχόν αλλαγές στο μάθημα σε πράγματα που δεν λειτούργησαν για να γίνω πιο αποτελεσματικός.
  • Τον βαθμό κατανόησης της θεματικής ενότητας από τους μαθητές.
  • Τον βαθμό επίτευξης των στόχων του μαθήματος και της ομαδικής συνεργασίας.
  • Το αν το υλικό που πρόσφερα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των μαθητών.

 

Για τις παραπάνω διαδικασίες κρίνεται σκόπιμο η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα (κατά την κρίση του καθηγητή και τις ανάγκες της διδασκαλίας) το οποίο θα οδηγήσει σε  συμπεράσματα ως προς το συνολικό προφίλ της εκπαιδευτικής δράσης. Ο καθηγητής μπορεί να κρίνει με ποιον τρόπο και πως θα χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

O προτεινόμενος χρόνος (15΄) δόθηκε για μια ολιγόλεπτη συζήτηση με τους μαθητές και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί μια ουσιαστικότερη προσέγγιση, από την οποία μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την διδασκαλία και να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης και ορθής διαχείρισης του εκπαιδευτικού έργου.

 


Jackson-Pollock - Portrait and a Dream, 1953


Δημιουργός Σεναρίου: ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αμερικάνικος αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Η περίπτωση του Jackson Pollock. » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3312