Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)

3 ώρες

Σύνδεση με την πραγματικότητα και άλλες Επιστήμες

15λεπτά

Στη φάση αυτή μέσω κατάλληλου υλικού, συνδέουμε τη συγκεκριμένη ενότητα με την πραγματικότητα και άλλες Επιστήμες, με στόχο να δημιουργηθούν ερωτήματα για τη συνέχεια του μαθήματος. Ειδικότερα παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα το οποίο μελετάμε διασθητικά μέσω των εννοιών της μονοτονίας και των ακροτάτων συνάρτησης.

Το μάθημα μπορεί να γίνει είτε στο εργαστήριο υπολογιστών ή στην τάξη με τη χρήση  βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και έντυπων φύλλων εργασίας που έχουν διανεμηθεί στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.

Ο δάσκαλος ενδείκνυται να προτρέψει τους μαθητές να παρατηρήσουν τον πίνακα με τις μετρήσεις ταχυτήτων ενός αυτοκινήτου σε σχέση με το χρόνο και το διάγραμμα αναπαράστασης των δεδομένων αυτών (διάγραμμα διασποράς) και να θέσει στους μαθητές τα ερωτήματα που παρατίθενται παρακάτω, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν με τους συμμαθητές της ομάδας τους σχετικά με αυτά. Στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μαθητών σχετικά με τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δουλεύει με το σενάριο μόνος του στο σπίτι, μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων του μέσω των διαδραστικών σημείων της εικόνας του διαγράμματος διασποράς.     


Πρόβλημα: Ταχύτητα αυτοκινήτου


Το διάγραμμα διασποράς έχει σχεδιαστεί με το υπολογιστικό φύλλο Excel.

Πίνακας μετρήσεων ταχύτητας αυτοκινήτου και διάγραμμα διασποράς


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3419