Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)

3 ώρες

Δραστηριότητες: Μονοτονία - Ακρότατα

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
meleti_synartisis_1.doc meleti_synartisis_2.doc

Στη φάση αυτή γίνεται η μελέτη της μονοτονίας και των ακροτάτων συναρτήσεων από τη γραφική τους παράσταση, αλλά και μέσω του αλγεβρικού ορισμού, με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης.

Γίνεται χρήση φύλλων εργασίας (doc) και φύλλων εργασίας του Geogebra τα οποία είναι αποθηκευμένα στο Geogebra Tube και τα οποία "τρέχουν" από τον Web browser χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα εγκατάσταση του Geogebra.

Το μάθημα μπορεί να γίνει στο εργαστήριο υπολογιστών όπου οι μαθητές δουλεύουν με τα φύλλα εργασίας του Geogebra κάνοντας τις ενέργειες και απαντώντας τις ερωτήσεις που τίθενται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας (doc), το οποίο μπορεί να το συμπληρώνουν σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή. Ενδείκνυται να δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή, όπου ο ένας μαθητής της κάθε ομάδας μπορεί να χειρίζεται το Geogebra ενώ ο δεύτερος να συμπληρώνει το φύλλο εργασίας συζητώντας μεταξύ τους.

Εναλλακτικά οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη με τη χρήση  βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και έντυπων φύλλων εργασίας που έχουν διανεμηθεί στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν επίσης να εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.

Οι δραστηριότητες 1 και 2 ενδείκνυται να γίνονται στην τάξη με την καθοδήγηση του δασκάλου. Μπορούν όμως να δοθούν παρόμοια θέματα ως εργασία για το σπίτι, τα οποία οι μαθητές μπορούν να επιλύσουν με τη χρήση των φύλλων εργασίας του Geogebra, αλλάζοντας τον τύπο της συνάρτησης.


Δραστηριότητα 1: Μεταβολή των τιμών συνάρτησης


Φύλλο εργασίας στο Geogebra με θέμα "Μεταβολή τιμών συνάρτησης"


Δραστηριότητα 2: Μονοτονία - Ακρότατα συνάρτησης


Φύλλο εργασίας στο Geogebra με θέμα "Μονοτονία - Ακρότατα συνάρτησης"


Δραστηριότητα 3: Παρουσίαση απαραίτητης θεωρίας


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3420