Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)

3 ώρες

Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
meleti_synartisis_cmap.pdf test_meleti_synartisis.doc

Στην παρούσα φάση γίνεται ανακεφαλαίωση των εννοιών και διαδικασιών που διδάχθηκαν και αξιολόγηση σχετικά με το αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί.  

Στην ανακεφαλαίωση γίνεται μία σύνοψη και αναστοχασμός των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διδασκαλία, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη μάθηση και τα παραπάνω παρουσιάζονται σε πίνακες – διαγράμματα και σε ένα χάρτη εννοιών. Η ανακεφαλαίωση σχετίζεται με τη μεταγνώση, δηλαδή με τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές του τι έχουν μάθει αλλά και την επίγνωση των διαδικασιών της μάθησης τους. 

Στην ανακεφαλαίωση υπάρχει ένας ημισυμπληρωμένος χάρτης εννοιών, του οποίου τα πεδία που λείπουν καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με τον ημισυμπληρωμένο χάρτη εννοιών είτε σε έντυπη μορφή (Φύλλο εργασίας 1) (pdf) ή σε ηλεκτρονική μορφή, με μία δραστηριότητα στην οποία συμπληρώνουν τα πεδία του χάρτη εννοιών που λείπουν.

Η παρούσα φάση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο εργαστήριο υπολογιστών με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες των δύο ανά υπολογιστή ή στην τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και τη χρήση έντυπων φύλλων εργασίας που περιέχουν τον ημισυμπληρωμένο χάρτη εννοιών. 

Στην αξιολόγηση ελέγχουμε αν οι διδακτικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει επιτεύχθηκαν. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μέσω ενός ερωτηματολογίου γνώσεων το οποίο ενδείκνυται να δοθεί έντυπα στους μαθητές στο τέλος της ενότητας και για το οποίο να διατεθούν 15 λεπτά για τη συμπλήρωση του. Το ερωτηματολόγιο γνώσεων έχει αναρτηθεί στα φύλλα εργασίας ως Φύλλο εργασίας 2 (test_meleti_synartisis.doc). 

Αξιολόγηση γίνεται και στις υπόλοιπες φάσεις του σεναρίου διδασκαλίας, ειδικότερα στο στάδιο της Ανακεφαλαίωσης, στο οποίο οι μαθητές συνοψίζουν οι ίδιοι τα βασικά συμπεράσματα της ενότητας συμμετέχοντας ενεργητικά, αλλά και στη φάση της Εφαρμογής - Ασκήσεων, όπου έχουμε τόσο αξιολόγηση από το δάσκαλο όσο και αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές, κατά πόσο οι τελευταίοι έχουν κατασκευάσει τις γνώσεις και έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που τίθενται στους διδακτικούς στόχους.


Ανακεφαλαίωση


Ο χάρτης εννοιών έχει δημιουργηθεί με το CMap Tools και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg) και σε pdf.

Δραστηριότητα: Ημισυμπληρωμένος χάρτης εννοιών

Συμπληρώστε τα πεδία του χάρτη εννοιών που λείπουν, τραβώντας και αποθέτοντας (drag and drop) τα πεδία κειμένου που βρίσκονται κάτω από το χάρτη.

Ο ημισυμπληρωμένος χάρτης εννοιών έχει δημιουργηθεί στο CMap Tools και έχει γίνει εξαγωγή ως εικόνα (jpeg) και ως pdf.

Συμπληρωμένος χάρτης εννοιών


Ο χάρτης εννοιών έχει δημιουργηθεί στο CMap Tools και έχει γίνει εξαγωγή ως εικόνα (jpeg).

Αξιολόγηση: Ερωτηματολόγιο γνώσεων στη μελέτη συνάρτησης


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3423