Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας (P-h)


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Παρατηρείται ότι οι μαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης του Μηχανολογικού Τομέα και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων  ''Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών'' και ''Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού" συναντούν πολλές δυσκολίες στην κατανόηση του διαγράμματος P-h ενός ψυκτικού ρευστού. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το διάγραμμα P-h για την άντληση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά ενός ψυκτικού μέσου. Το σενάριο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χρησιμότητα του διαγράμματος P - h
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Παρουσίαση των στοιχείων του διαγράμματος P - h
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Εφαρμογή με παραδείγματα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Έλεγχος κατανόησης με κριτήριο αξιολόγησης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
- Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα τμήματα της καμπύλης κορεσμού.
- Να αναγνωρίζουν τις περιοχές υπόψυκτου υγρού, υπέρθερμου ατμού και μίγματος υγρού-ατμού.
- Να αναγνωρίζουν τις γραμμές σταθερής πίεσης και σταθερής ειδικής ενθαλπίας
- Να αναγνωρίζουν τις γραμμές σταθερής θερμοκρασίας και σταθερής ξηρότητας
- Να αναγνωρίζουν τις γραμμές σταθερής ειδικής εντροπίας και σταθερής πυκνότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Διάγραμμα P-h, Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας, Ψυκτικό Ρευστό, Ψυκτικό μέσο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.