Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

2 ώρες

διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_drastiriotiton-gnostiko2.docx

3ο  φύλλο Εργασιών (διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου)

Αυτό το φύλλο εργασιών στόχο έχει την εμβάθυνση στο αντικείμενο, καθώς οι μαθητές θα γνωρίσουν εδώ την εμφωλευμένη δομή επανάληψης, θα μάθουν να τη χρησιμοποιούν και να κρίνουν πότε η χρήση της είναι απαραίτητη.

Πρώτη δραστηριότητα

Στη δραστηριότητα αυτή παρουσιάζετε η γενική σύνταξη της εντολής που χρησιμοποιείται στην εμφωλευμένη επανάληψη και αναλύεται σταδιακά, μέσω ενός παραδείγματος όπου πρέπει να σχεδιαστεί ένα γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από τέσσερα τετράγωνα. Σταδιακά αποκαλύπτονται οι τιμές των παραμέτρων και πως αυτές προκύπτουν και έπειτα οι ομάδες καλούνται να δοκιμάσουν τις εντολές στο περιβάλλον προγραμματισμού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διαπιστώσουν τι θα συμβεί αν γίνει κάποια συγκεκριμένη μεταβολή σε κάποια τιμή και να σχεδιάσουν το νέο σχήμα που προκύπτει.

Δεύτερη, Τρίτη, και Τέταρτη  δραστηριότητα

Στις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είναι παρόμοιες, ζητείτε από τους μαθητές/μαθήτριες να συντάξουν τις εμφωλευμένες δομές επανάληψης με τρόπο τέτοιο ώστε να προκύψουν τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σχήματα. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ανακαλύπτουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες οι οποίες είναι σταδιακά αυξανόμενης  δυσκολίας, και καλύπτουν τα πολύ βασικά σχήματα.

Ο ρόλος του καθηγητή εξακολουθεί να είναι υποστηρικτικός.

Στην πέμπτη δραστηριότητα  δίνονται κάποιες εντολές εμφωλευμένης επανάληψης τις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να εκτελέσουν στον “χάρτινο υπολογιστή” και να σχεδιάσουν το σχήμα που προκύπτει στο φύλλο εργασίας.

οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούν τους στόχους: 1-4, 6-9.


Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Λιάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3648