Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

2 ώρες

εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_drastiriotiton-empedosis.docx

4ο  φύλλο Εργασιών (εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου)

Και σ’ αυτό το φύλλο εργασιών οι  μαθητές/τριες  εργάζονται σε ομάδες. Συζητούν, ανταλλάσουν απόψεις και συντάσσουν τα αποτελέσματα από κοινού.

Στην  πρώτη δραστηριότητα δίνονται κάποια σχήματα καθώς και οι εντολές που τα σχηματίζουν στη δομή ακολουθίας. Οι μαθητές/τριες  καλούνται να συμπληρώσουν κενά στις τιμές των εντολών όπου αυτά λείπουν.

Στην συνέχεια δίνονται οι εντολές για τα ίδια σχήματα σε δομή επανάληψης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχίσουν σε ποιο σχήμα ανήκει το κάθε σύνολο εντολών, γράφοντας δίπλα το γράμμα που του αντιστοιχεί.

Δεύτερη δραστηριότητα

Οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να εκτελέσουν κάποιες εντολές που τους δίνονται στον “χάρτινο υπολογιστή” και να σχεδιάσουν το σχήμα που προκύπτει στο φύλλο εργασίας.

Στη συνέχεια τους ζητείται να μετατρέψουν τον αλγόριθμο, από δομή ακολουθίας σε δομή επανάληψης.

Τρίτη δραστηριότητα

Δεδομένων κάποιων σχημάτων, και μιας γραμμής εντολών επανάληψης, οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να διαπιστώσουν σε ποιο σχήμα από τα δεδομένα της προηγούμενης δραστηριότητας αντιστοιχεί.  Τους δίνεται μια ακόμα γραμμή εντολών εμφωλευμένης επανάληψης στην οποία θα πρέπει να εντοπίσουν αν η εκτέλεσή της έχει το ίδιο αποτέλεσμα και να καταγράψουν την απάντησή τους.

Η δραστηριότητα αυτή υλοποιεί τους στόχους: 1-4, 6-9.


Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Λιάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3649