Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο παρόν σενάριο θα διδαχθεί σε μαθητές της Γ΄ γυμνασίου και αφορά στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης της γλώσσας προγραμματισμού Logo .


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τη σημασία της δομής επανάληψης, και να μπορούν να την χρησιμοποιούν σωστά σε απλά προγράμματα. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
1. Nα γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους συντάσσεται η εντολή επανάλαβε καθώς και τη χρήση των π
2. Να τεκμηριώνουν τη χρησιμότητα της δομής επανάληψης μέσα σε ένα πρόγραμμα.
3. Nα αξιολογούν πότε ενδείκνυται η χρήση της
4. Nα μετατρέπουν μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία εντολών σε επαναληπτική δομή.
5. Nα εξοικειωθούν με την αναζήτηση και προβολή μαθησιακών αντικειμένων στο φωτόδεντρο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
logo, Γεωμετρικά σχήματα, Δομή ακολουθίας, δομή επανάληψης, εμφωλευμένη δομή επανάληψης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη διδασκαλία του σεναρίου απαιτείται ένα εργαστήριο πληροφορικής με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο κάποιον φυλλομετρητή. Οι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro, με εμφανή συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για ευκολη πρόσβαση σ’ αυτό. Ένας βιντεοπροβολέας θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει έτσι ώστε να δοθούν διευκρινήσεις στους μαθητές ή κάποια βοήθεια αν χρειαστεί.
Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Λιάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.