Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

3 ώρες

Δραστηριότητα 1η

45λεπτά

Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο και χωρίζονται σε ομάδες των δύο-τριών ατόμων. Οι ομάδες είναι ετερογενείς ως προς τις μαθησιακές ή τεχνολογικές δυνατότητες. Σε αυτό το σημείο γίνεται γνωστό ότι οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στις δραστηριότητες του συγκεκριμένου σεναρίου.Στη συνέχεια ο δάσκαλος ρωτάει τους μαθητές τι γνωρίζουν για τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα. Μετά από μικρή συζήτηση, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά ζώα της Ελλάδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες και συζητούν τις πληροφορίες που δίνονται για κάθε ζώο. Επιδιώκεται να δοθεί η οπτική πληροφορία στους μαθητές και να διεγερθεί το ενδιαφέρον τους. Το λογισμικό παρουσίασης (π.χ. MS PowerPoint) αποτελεί ένα ισχυρό μέσο διδασκαλίας, αλλά και γνωστικό εργαλείο, όπου οι μαθητές/τριες δημιουργούν, συνθέτουν, με τη χρήση διαφανειών, εικόνων, ήχου, ειδικών εφέ παρουσίασης. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης κινήτρων μάθησης και καθοδήγησης των μαθητών/τριών στην πορεία ανακάλυψης της γνώσης. Συγκεκριμένα:

• Η παρουσίαση εικόνων, καθιστά πιο εφικτή την αποτύπωση και κατανόηση της πληροφορίας ακόμη και για τους πιο αδύναμους μαθητές.

• Παρέχεται η δυνατότητα δυναμικών και πολλαπλών αναπαραστάσεων για άμεσο χειρισμό των δεδομένων.

• Η προβολή εικόνων μέσω των διαφανειών προσφέρει πληροφορίες συνολικά και σφαιρικά για το θέμα μας, μας οδηγεί στην κατανόηση της πληροφορίας, στην επίλυση ερωτημάτων, στην ανακάλυψη της γνώσης και στην επικοινωνία.

• Καθηλώνει τον δέκτη, όπου λαμβάνει την πληροφορία αβίαστα, με ευχάριστο γι’ αυτόν τρόπο.

• Μέσα από τη διαδικασία συλλογής, καταγραφής και οργάνωσης δεδομένων οι μαθητές/τριες αποκτούν μεταγνωστικές δεξιότητες.

• Τέλος μαθαίνουν να χειρίζονται και να εξερευνούν ένα λογισμικό.


ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Οι φωτογραφίες και τα κείμενα αναρτήθηκαν από την ιστοσελίδα :
http://www.kindykids.gr/teachers-material/various-topics/494-zwa-eksafanisi.html
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3650