Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

3 ώρες

Δραστηριότητα 3η

45λεπτά

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Αισθητικής Έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, Tux Paint. Ζωγράφισαν το αγαπημένο τους ζώο και στη συνέχεια γράφουν λίγες σκέψεις τους για το τι θα μπορούσαν να κάνουν για να σωθεί το συγκεκριμένο απειλούμενο είδος. Το Tux Paint: Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα σχεδίου και ζωγραφικής που διαθέτει πολλά σχεδιαστικά εργαλεία. Είναι πολύ εύχρηστο, με ελκυστικό περιβάλλον φτιαγμένο για παιδιά και δεν απαιτεί χρόνο για εκμάθηση. Το παιδί μπορεί γρήγορα και εύκολα να υλοποιεί δραστηριότητες, με τις οποίες αφυπνίζεται η δημιουργικότητα του μαθητή και καλλιεργείται η έκφρασή του. Δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη ή τη διερεύνηση της γνώσης, στην προσφορά αυθεντικών μαθησιακών καταστάσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στην προσωπική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες κι ενθαρρύνει την έκφραση απόψεων, ιδεών, αντιλήψεων και νοητικών μοντέλων.


Η επιφάνεια διεπαφής του Tux Paint και εφαρμογή του Tux Paint στο σχολικό εργαστήριο.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3652