Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

3 ώρες

Δραστηριότητα 4η

45λεπτά

Γίνεται ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων του μαθήματος και αξιολόγηση με τη βοήθεια του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο. Το Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω υπολογιστή με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Οι αξία των εφαρμογιδίων του Hot Potatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων με τη μορφή ιστοσελίδων (html).Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (εφόσον αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων π.χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). Εφόσον οι δραστηριότητες συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση, τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας. Το λογισμικό Hot Potatoes επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. Οι μαθητές αξιολογούν οι ίδιοι την επίδοσή τους με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού Hot Potatoes και μπορούν να συγκρίνουν τα ποσοστά επιτυχίας τους. Επιπλέον συμβάλλουν στην κινητοποίηση των μαθητών, την ενεργητική συμμετοχή με την παροχή κινήτρων με την ανατροφοδότηση που παρέχουν αλλά και το ελκυστικό περιβάλλον.


Η επιφάνεια διεπαφής του Hot Potatoes.


Σε αυτό το σημείο γίνεται ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων του μαθήματος και αξιολόγηση με τη βοήθεια του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes. Από τους μαθητές ζητάμε να ανοίξουν το αρχείο με το όνομα ζώα υπό εξαφάνιση και να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό σταυρόλεξο. Τους διευκρινίζουμε ότι οι ορισμοί θα εμφανίζονται μόλις κάνουν κλικ σε κάποιο αριθμό και τους υπενθυμίζουμε ότι η σωστή απάντηση γράφεται μέσα στο πλαίσιο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3653