Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

3 ώρες

Δραστηριότητα 2η

45λεπτά

Το επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούν πιο συγκεκριμένα με τα τέσσερα ζώα υπό εξαφάνιση που αναφέρονται και στο Βιβλίο Μαθητή. Έτσι, τώρα ζητείται από τους μαθητές να κάνουν χρήση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, για ανεύρεση στοιχείων σχετικών με τα ζώα υπό εξαφάνιση. Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia προσφέρει αρκετές εκπαιδευτικές δυνατότητες, ποιοτικά διαφορετικές, από αυτές των συμβατικών εγκυκλοπαιδειών. Έχοντας, δομή υπερμέσου, επιτρέπει πλοήγηση και ευνοεί δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης. Με τους μηχανισμούς αναζήτησης της πληροφορίας που ενσωματώνει επιτρέπει επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Όταν χρησιμοποιούμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό µε μορφή υπερμέσων (όπως διαδικτυακές ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες) θα θέλαμε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: • Το περιεχόμενο (που αφορά ένα λήμμα, ενότητα ή κεφάλαιο) καλύπτεται σε εύρος και βάθος • Οι πληροφορίες είναι σύγχρονες, πλήρεις και συναφείς µε το προς διαπραγμάτευση θέμα • Το περιεχόμενο (που αφορά ένα λήμμα, ενότητα ή κεφάλαιο) είναι επιστημονικά σωστό • Υπάρχει συνέπεια στους όρους και στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται • Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από γραμματικά και συντακτικά λάθη • Το υλικό είναι συμβατό-επιτρεπτό για την ηλικία και τις γνώσεις των μαθητών • Η γλώσσα και το ύφος του περιεχομένου είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών


Αρχική σελίδα της ηλ. Εγκυκλοπαίδειας Wikipedia


Οι μαθητές κάνουν χρήση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, για ανεύρεση στοιχείων σχετικών με τα ζώα υπό εξαφάνιση. Έτσι, τώρα ζητείται από τους μαθητές να ενημερωθούν για το κάθε ένα ζώο ξεχωριστά διαβάζοντας τις αντίστοιχες σελίδες τους από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με τις ταυτότητες των ζώων που υπάρχουν στο Βιβλίο Μαθητή, θα βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν την αντιστοίχιση στη σελίδα 86.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3651