Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

1 ώρα

Σύνδεση με το σχολικό βιβλίο.

10λεπτά

Περιγράφονται οι προϋποθέσεις άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, οι άρχες ψηφοφορίας, η έννοια "εκλογικό σύστημα" και οι διάφορες κατηγορίες εκλογικών συστημάτων.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εκλογές - εκλογικά συστήματα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3935