Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

1 ώρα

Το ελληνικό Σύνταγμα.

10λεπτά

Στο ελληνικό Σύνταγμα, και κυρίως στα Κεφάλαια 1 και 2, παρουσιάζονται τα άρθρα που σχετίζονται με τη Βουλή και την ανάδειξη των ελλήνων βουλευτών. Το Σύνταγμα περιλαμβάνει τις γενικές αρχές, οι οποίες εξειδικεύονται στη συνέχεια από το ισχύοντα κάθε φορά εκλογικό νόμο. Το ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει στι τέλος του σχολικού βιβλίου της Β' τάξης.


Το Σύνταγμα της Ελλάδας


Τμήμα Γ', Κεφάλαια 1ο και 2ο
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εκλογές - εκλογικά συστήματα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3936