«Τα βουνά της Ελλάδας»

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

«Τα βουνά της Ελλάδας»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο διαπραγματεύεται γνωστικές περιοχές του μαθήματος της Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού με προεκτάσεις στην Ιστορία και στην Αισθητική Αγωγή.

Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αναζήτηση, έλεγχο και δυνατότητες εφαρμογής των γνώσεων στην καθημερινή ζωή.

Ο δάσκαλος λειτουργεί ως διευκολυντής - διαμεσολαβητής - εμψυχωτής της μάθησης, χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες που αυξάνουν τα περιθώρια αυτενέργειας του μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης.

Κατά τη διαδικασία θα χρησιμοποιηθούν η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, το λογισμικό οπτικοποίησης, Google Earth,  το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, Tux Paint, καθώς και το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης, Hot Potatoes,  στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το διδακτικό σενάριο θα αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία του 13ου κεφαλαίου «Τα βουνά της Ελλάδας», της Β΄ θεματικής ενότητας «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού.

 Με βάση το σενάριο αυτό, που στηρίζεται στην αρχή της ενεργητικής μάθησης και της «ανακάλυψης» της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζεται η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, κατακτάται η γνώση και ταυτόχρονα επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι με παιγνιώδη τρόπο.

Επιπλέον, ο δάσκαλος επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες, ώστε η χρήση των Νέων Τεχνολογιών να κάνει την όλη διαδικασία ελκυστική και χρήσιμη για τους μαθητές/τριές του.

Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες μέσα από δραστηριότητες ενεργητικής-ανακαλυπτικής μάθησης αποκτούν βασικές γνώσεις για τα βουνά της Ελλάδας και τις σχέσεις που διαμορφώνονται με τα υπόλοιπα στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού του Ελλαδικού χώρου.Τους δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσουν το ρόλο και τη σπουδαιότητα των ορεινών όγκων της πατρίδας μας στη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας, στη διαμόρφωση του κλίματος να επισημαίνουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γεωγραφικής τους θέσης και γενικά να αντιλαμβάνονται τον ελλαδικό χώρο.

Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αναζήτηση, έλεγχο και δυνατότητες εφαρμογής των γνώσεων στην καθημερινή ζωή.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) > Φυσικό περιβάλλον > Πλανήτης Γη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μελέτη του θέματος και συλλογή πληροφοριών.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Συγγραφή εργασίας σχετική με το θέμα.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης φάσης θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο,που προσφέρει αρκετές εκπαιδευτικές δυνατότητες.
Δραστηριότητες αξιολόγησης της εργασίας.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης φάσης θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο,που προσφέρει αρκετές εκπαιδευτικές δυνατότητες.
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωστικοί: I.Να εντοπίζουν στο χάρτη τους κύριους ορεινούς όγκους της Ελλάδας.
II. Να ονομάζουν τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά.
IΙΙ. Να εργάζονται ομαδικά και να είναι σε θέση να μοιράζουν εργασίες και αρμοδιότητες
IV. Να επικοινωνούν με πολλαπλούς τρόπους για να οδηγούνται στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
V. Nα κατανοούν τις πληροφορίες, να τις μετασχηματίζουν σε γνώση και να οικοδομούν νέες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Βουνά της Ελλάδας, ορεινοί όγκοι, γεωγραφικό διαμέρισμα, ελληνικές οροσειρές, χάρτης.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οιι σταθμοί εργασίας Η/Υ που θα είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ώστε να επισκεφτούνοι μαθητές/τριες επιλεγμένους από το δάσκαλο δικτυακούς χώρους, η χρήση του βιντεοπροβολέα για προβολή λογισμικού οπτικοποίησης, Google Earth και φύλλων εργασίας.
Δημιουργός Σεναρίου: Χρήστος Νικολούτσος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Τα βουνά της Ελλάδας»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.