Πολίτης Νηπιαγωγείου

Τεχνολογία (Προσχολική)

Πολίτης Νηπιαγωγείου

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το νηπιαγωγείο, ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης, μία από τις οποίες είναι η διαμόρφωση δημοκρατικών και υπεύθυνων πολιτών και η πραγματοποίηση ρεαλιστικών συνθηκών μάθησης και βίωσης.  Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλλει στη ουσιαστική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε βασικές αξίες της δημοκρατίας (συμμετοχή, ισότητα, ισοτιμία,σεβασμός σε ελευθερίες και δικαιώματα) (Μπάλιας, 2002). Κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη αυτού του εγχειρήματος διαδραματίζουν το κατάλληλο δημοκρατικό κλίμα του σχολείου, η κατάλληλη σκοποθεσία, μεθόδευση και χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (Παπαναούμ-Τζίκα, 1989)  κυρίως όμως  οι επιδράσεις που δέχονται τα παιδιά από τα πρόσωπα του εγγύς περιβάλλοντός τους (Szymanski-Sunal, 1991˙ Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, 1993), όπως η νηπιαγωγός, οι γονείς καθώς και οι άλλοι φορείς της κοινωνίας που εμπλέκονται στη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Είναι προφανές ότι ο λόγος και η διδασκαλία για τη δημοκρατία αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν το σχολείο συναντά την κοινωνία και όταν οι μαθητές «παιδεύονται» μέσα σε αυτή κάτι που αποτελεί και ο προσομοιωτικός χαρακτήρας αυτού του σεναρίου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αφορά στην εισαγωγή των παιδιών στην έννοια της δημοκρατίας και γενικότερα στην έννοια του «πολίτη». Το περιεχόμενό του είναι απόλυτα συμβατό με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, καθώς και με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, (2011) όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του πολίτη και στην καλλιέργεια των δημοκρατικών διαδικασιών μέσα από βιωματικές καταστάσεις προβληματισμού στο Νηπιαγωγείο. Τα νήπια θα συναποφασίσουν, θα γράψουν και θα επικυρώσουν το δικό τους Σύνταγμα ενώ στη συνέχεια θα το παρουσιάσουν στο Δήμαρχο όπου θα πρέπει να το υπογράψει το τοπικό συμβούλιο ώστε να γίνει αποδεκτό.  

Το συγκεκριμένο σενάριο αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, εισάγοντας προβληματισμούς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όταν είμαστε μέλη ενός συνόλου, δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα τα παιδιά σε συζητήσεις και λήψη αποφάσεων.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται θα οδηγήσουν τα παιδιά της τάξης στη σταδιακή διαμόρφωση της έννοιας της κοινότητας οδηγώντας στη μεταμόρφωση της τάξης από σύνολο ατόμων σε κοινότητα προσώπων. Οι πραγματικές καταστάσεις θα οδηγήσουν τα παιδιά στο να επιλέγουν και να υιοθετούν κοινούς σκοπούς και να εργάζονται για την επίτευξή τους προσφέροντας ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδύονται στην ομάδα (Sole & Freits, 2005).

Μέσα σε αυτό το δημοκρατικό κλίμα τα παιδιά αρχίζουν να βιώνουν τη δημοκρατία, να μαθαίνουν για τη δημοκρατία και να εμπλέκονται σε δημοκρατικές διαδικασίες (Fielding & Prieto, 2002˙ Kaltsounis, 2005).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Είμαστε όλοι αρχηγοί!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα νηπιαγωγείου
Το δικό μας σύνταγμα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Το δημοτικό συμβούλιο του Νηπιαγωγείου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Δημαρχείο
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την έννοια της δημοκρατίας
Να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να επιχειρηματολογούν υποστηρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή
Να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις (δημοκρατία, σύνταγμα, δικαίωμα, υποχρέωση)
Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπου συνυπάρχει γραπτός λόγος και εικόνα
Να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία για την ολοκλήρωση του σκοπού τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
σύνταγμα, Δημοκρατία, νηπιαγωγείο, Τεχνολογία,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή
Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Νάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολίτης Νηπιαγωγείου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.