Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα

3 ώρες

Διερεύνηση σε αγγλόφωνα περιβάλλοντα

45λεπτά

Οι μαθητές ακολουθούν αγγλόφωνες διαδρομές ανάλογα με το επίπεδό τους στην αγγλική γλώσσα (ανάλογα με το επίπεδο που προκύπτει από το διαγνωστικό τέστ που πραγματοποιείται στην αρχή του σχολικού έτους) και κατά την κρίση του διδάσκοντα, με στόχο να βελτιώσουν βιωματικά τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους τόσο σε θέματα γλώσσας όσο και στα σχετικά περιβαλλοντικά θέματα. Για τη 2η διδακτική ώρα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τα παρακάτω:

1η επιλογή Βιβλιογραφική διερεύνηση σε αγγλόφωνες ιστοσελίδες (επίπεδο elementary)

2η επιλογή Προβολή διαδραστικού βίντεο - ξενάγηση (για όλα τα επίπεδα - σύνδεση με το μάθημα της φυσικής "μετατροπή ενέργειας" το βίντεο μπορεί να προβληθεί και συζητηθεί σε ώρα του μαθήματος της φυσικής για οικονομία χρόνου)

3η επιλογή Βιβλιογραφική διερεύνηση σε αγγλόφωνες ιστοσελίδες (επίπεδο advanced)

Διδακτικοί στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση της 2ης διδακτικής ώρας ο μαθητής θα πρέπει:

1.να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του ώστε να περιγράφει παραδείγματα διαχείρισης αποβλήτων από την καθημερινή ζωή (Δραστηριότητες 1, 2, 3, 7, 8)

2. να επιλέγει την κατάλληλη πληροφορία, να την οργανώνουν και να την παρουσιάζουν προφορικά στα αγγλικά (Δρ. 2, 7, 8)

3. να επιχειρηματολογεί για τα οφέλη και τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων στην αγγλική γλώσσα (Δρ. 4, 5, 6)

4. να συνεργάζεται για την παραγωγή γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα (Δρ. 2, 9)

(βλ. σχόλια δραστηριοτήτων)


What's Waste and what's the way to go with it?

Περιηγηθείτε στον ιστοχώρο διαβάζοντας τις ενότητες: "About Waste","The Problem","The Solution". Αφού διαβάσετε τι είναι τα απόβλητα, με ποια προβλήματα σχετίζονται και ποιες λύσεις προτείνονται, συνεργαστείτε και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

Το υπερκείμενο προορίζεται για την εκμάθηση λεξιλογίου και περιεχομένου σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων προκειμένου να διερευνήσουν τα προβλήματα και τις λύσεις του θέματος. (στόχος 1, 2, 4)

Other words for Waste?

στόχος 1

Why is solid waste a problem?

στόχος 3

Incineration

στόχος 3

A solution for the environment

στόχος 3

How a waste-to-energy plant works

στόχος 1, 2

Το βίντεο συνδέεται με το μάθημα της φυσικής "μετατροπή ενέργειας" και για οικονομία χρόνου μπορεί να προβληθεί και να συζητηθεί στην τάξη σε συνεργασία με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό σε ώρα του μαθήματος φυσικής.

Waste Management Options

It is important to understand the capabilities and limitations of different waste management options for various types of wastes generated in order to make cost effective waste management decisions that are protective of human health and the environment

Το υλικό αυτό προσφέρεται σαν επιπλέον πηγή για την ολοκλήρωση της τελευταίας δραστηριότητας που μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι. (στόχος 1,2)

Write an essay about the pross and cons of ...

Εαν ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι, τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται σύγχρονα ή ασύγχρονα σε περιβάλλον διαδικτύου προκειμένου να συντάξουν ένα κοινό κείμενο (στόχος 4)

Η εργασία αυτή βασίζεται στη μελέτη του περιεχομένου των προηγούμενων υπερσυνδέσεων με τίτλο "What's Waste and what's the way to go with it?" (επιπέδου elementary) και "Waste Management Options" (επιπέδου advanced). Μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι, να παρουσιαστεί στην τάξη με την έναρξη της επόμενης φάσης και έτσι να αποτελέσει στην ουσία τη βάση της 3ης φάσης.

Σύνδεση με τα προηγούμενα

Αφόρμηση με Δεδομένα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μελετώντας αυτά τα δεδομένα τι ποσοστό πρώτων υλών θα μπορούσε να ανακτηθεί από τα στερεά απόβλητα;

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
288