«Ο χορός μας κύκλους κάνει… »

Χορός (Γυμνάσιο)

«Ο χορός μας κύκλους κάνει… »

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο γενικός σκοπός του χορού στην εκπαίδευση, είναι η ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τομέα του παιδιού, της αισθητικής του εκτίμησης, της προσωπικότητας και της κοινωνικής του συμπεριφοράς. Το προτεινόμενο σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που θέτουν τόσο το ΑΠΣ του Παραδοσιακού Χορού όσο και το ΔΕΠΠΣ,  δομείται υιοθετώντας τις γνωστικές θεωρίες μάθησης (ανακαλυπτική μάθηση, καθοδηγούμενη ανακάλυψη) και τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες με δραστηριότητες που στοχεύουν στην σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία  (ομαδοσυνεργατική μάθηση). Ο μαθητής ανακαλύπτει, γνωρίζει, ερμηνεύει αλλά και αξιολογεί τις γνώσεις του στα διάφορα στάδια, γίνεται ο ίδιος δημιουργός αλλά και θεατής. Εμπλέκεται στη διαδικασία της μάθησης, ασκείται στον ορισμό και την επίλυση προβλήματος, αναδομεί και παράγει ιδέες. Με αυτό τον τρόπο, αποκτά τα κριτήρια (αισθητικά και κοινωνικά) ώστε να μπορεί να αξιολογεί την προσπάθειά του αλλά και τη συνεισφορά του στο συλλογικό αποτέλεσμα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Χορός μπορεί να θεωρηθεί ως μια ιδιαίτερη μαθησιακή περιοχή και ένας εναλλακτικός τρόπος για να προσεγγίσουν οι μαθητές διαθεματικά τη γνώση. Μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα πρόσληψης της παρεχόμενης γνώσης, καθώς απευθύνεται σε όλους τους τύπους νοημοσύνης: κιναισθητικό, χωρικό, λογικομαθηματικό, μουσικό, γλωσσικό, ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό. Μέσα από τον χορό ο μαθητής έχει τη ευκαιρία να εμπλακεί σε νέες και πρωτότυπες καταστάσεις, να αναπτύξει τις δημιουργικές του δεξιότητες και ικανότητες, να βελτιώσει τη σχολική του επίδοση, να νιώσει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να απολαύσει έτσι το αίσθημα της ικανοποίησης,  τονώνοντας  με αυτό τον τρόπο την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Το προτεινόμενο σενάριο  χρησιμοποιεί τις σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις, παρέχει πολλαπλά  μέσα αναπαράστασης για την πρόσληψη της πληροφορίας και συνδέει την ιστορία του χορού με τον Παραδοσιακό Χορό και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών. Επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίζουν με εναλλακτικούς  τρόπους έκφρασης τη προσλαμβανόμενη γνώση ώστε να δείξουν τι έχουν μάθει, παρέχει διάφορους  τρόπους εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές και έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του μαθητή αναπτύσσοντας παράλληλα τη συνεργατικότητα και την ομαδικότητα, μέσα από δραστηριότητες χορού που τονώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Η μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσεις μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία για την παροχή  πληροφορίας αλλά και για την αξιολόγηση του επιπέδου αφομοίωσης του περιεχομένου. Η πληροφορία και η αξιολόγηση  γίνονται μέσα από παιγνιώδεις  και δημιουργικές δραστηριότητες με τον εκπαιδευτικό να έχει διευκολυντικό/ συντονιστικό ρόλο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΕΡΑΝΟ

Ο «Αγέρανο»ς, έχοντας μια μακραίωνη ιστορία, συνδέεται άρρηκτα με την έννοια του κύκλου, της αέναης ροής του χρόνου και της φύσης. Από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα, κατέχει σημαντική θέση στη ζωή των κατοίκων της Πάρου. Η κυκλική ρυθμική διάταξη και κίνησή του, καθώς επαναλαμβάνεται ομοιόμορφα από όλη την ομάδα, σε συνδυασμό με το λόγο που επαναλαμβάνεται αντιφωνικά από τους συμμετέχοντες χορευτές, προσδίδει στο χορό τελετουργικό χαρακτήρα καθώς και την αίσθηση του «ανήκειν». Ο κύκλος, περικλείει, συμπεριλαμβάνει, εμπεριέχει, οριοθετεί. Ο κυκλικός αυτός χορός, σύμβολο της ομαδικότητας, εκπληρώνει όχι μόνο την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων και ψυχική ευφορία  αλλά μπορεί να αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική παρατηρούμε ότι οι μαθητές, αν και αναγνωρίζουν την πολιτιστική αξία του ελληνικού παραδοσιακού χορού, συχνά συμμετέχουν απρόθυμα στο μάθημα υποστηρίζοντας ότι ως είδος είναι παρωχημένο,  δε συνάδει με τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου νέου και συνεπώς δεν τους εκφράζει. Το συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκει μέσα από την ολιστική προσέγγιση του “ Αγέρανου”  της Πάρου, να δημιουργήσει εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές και να αλλάξει τη στάση απέναντι στον παραδοσιακό χορό. 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Χορός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ευαισθητοποίηση/Εισαγωγή στον κύκλιο χορό
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μαθήματος με διαδραστικό πίνακα
Ανακαλύπτοντας τον Αγέρανο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργώντας με τον Αγέρανο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μαθήματος με διαδραστικό ή βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τον Αγέρανο, να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν τα ιστορικοκοινωνικά στοιχεία του
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο παραδοσιακός χορός είναι μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
Να αναπτύξουν μέσα από την κυκλική διάταξη του χορού την ομαδικότητα και τη συνεργασία
Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την αισθητική τους κρίση
Να αναγνωρίσουν τον διευκολυντικό ρόλο της τεχνολογίας στη εκπαιδευτική διαδικασία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κυκλικός χορός, Αγέρανος, λαβύρινθος, επικοινωνία, Ιστορία, δημιουργία, συναίσθημα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα υπολογιστών, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο, αίθουσα μαθήματος, λογισμικά, φύλλα εργασίας, ρουμπρίκες, παρουσιάσεις, βίντεο

Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Ο χορός μας κύκλους κάνει… »» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).