Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ανασκόπηση κυριότερων προγραμματιστικών δομών μέσα από την δημιουργία παιχνιδιού προβλέψεων με χρήση Scratch στο Γυμνάσιο

3 ώρες

Παρουσίαση παιχνιδιού - αξιολόγηση

30λεπτά

Παρουσίαση εργασιών

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής οι μαθητές με τη χρήση βιντεοπροβολέα πραγματοποιούν παρουσίαση του παιχνιδιού που δημιούργησαν. Κατά την προβολή παρουσιάζονται τόσο στοιχεία της λειτουργικότητας του προγράμματος όσο και στοιχεία του περιβάλλοντος. Kάθε δημιουργία αποτελεί ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη πρόταση την οποία οι μαθητές καλούνται να προβάλουν και να υποστηρίξουν καλλιεργώντας έτσι δεξιότητες επικοινωνίας.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές, να τονιστούν στο στάδιο αυτό ορθές και λανθασμένες πρακτικές που ακολουθήθηκαν, να αξιοποιηθεί η ανατροφοδότηση και να υπάρξει αναπροσαρμογή και βελτίωση. Ανάλογα με την έκταση των συζητήσεων που θα υπάρξει, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε και χρόνο από την επόμενη διδακτική ώρα για την αξιολόγηση.

Αξιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τη βασική πληροφόρηση για τον τρόπο αξιολόγησής τους οι μαθητές την έχουν μέσα από την σχετική σελίδα της Ιστοεξερεύνησης (http://platform.openwebquest.org/view/evaluation.php?wq=1219) που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της υλοποίησης του σεναρίου. Βασικός άξονας για την αξιολόγηση των μαθητών θα είναι η αξιολόγηση του παραδοτέου παιχνιδιού που θα υλοποιηθεί με το λογισμικό Scratch. Όπως είναι λογικό, αξιολόγηση λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κυρίως μέσα από την παρατήρηση του τρόπου εργασίας των μαθητών, ενώ στο τέλος της διαδικασίας οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε Φύλλο Αξιολόγησης ηλεκτρονικής μορφής. Οι ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης στοχεύουν στην καταγραφή του βαθμού εννοιολογικής κατανόησης και της κατάκτησης στρατηγικής γνώσης γύρω από τις βασικές δομές προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν στην δραστηριότητα αυτή.

Οι ερωτήσεις στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές εμφανίζονται αμέσως παρακάτω όπως δημιουργήθηκαν με τη χρήση των διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας.

 


Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην επίλυση του προβλήματος που σας δίνεται;


Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην επίλυση του προβλήματος που σας δίνεται;


Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην επίλυση του προβλήματος που σας δίνεται;


Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην επίλυση του προβλήματος που σας δίνεται;


Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην επίλυση του προβλήματος που σας δίνεται;


Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην επίλυση του προβλήματος που σας δίνεται;


Να κάνετε τη σωστή αντιστοίχιση ανάμεσα στα προβλήματα προς επίλυση και στις μορφές δομής επιλογής που θα χρησιμοποιήσουμε


Ιστοεξερεύνηση - σελίδα: Αξιολόγηση

Σε αυτή τη σελίδα της ιστοεξερεύνησης παρουσιάζονται οι άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι μαθητές

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανασκόπηση κυριότερων προγραμματιστικών δομών μέσα από την δημιουργία παιχνιδιού προβλέψεων με χρήση Scratch στο Γυμνάσιο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1069