Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

2 ώρες

Δραστηριότητα: Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_2.doc

Στη Φάση αυτή του σεναρίου μοιράζεται στις ομάδες το Φύλλο Εργασίας με τη Δραστηριότητα: Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιέχει τις χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την ημερομηνία προσχώρησής τους σε αυτή.

Οι ομάδες ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στο Φύλλο Εργασίας, θα έχουν δημιουργήσει στο τέλος ένα χρονοδιάγραμμα που θα περιέχει όλες τις διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σε θέση με βάση αυτό να βρουν πληροφορίες όπως τα ιδρυτικά μέλη, πότε πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διεύρυνση κ.α. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα- διαδραστικούς χάρτες ή με τη χρήση γεωγραφικών χαρτών αν δεν έχουμε στη διάθεσή μας διαδραστικό πίνακα θα υλοποιήσουμε την επόμενη δραστηριότητα η οποία είναι ο εντοπισμός των χωρών στο χάρτη και άλλες πληροφορίες όπως πρωτεύουσες και γειτνίαση χωρών με στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές τη γεωγραφική ενότητα και διασπορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τέλος της 2ης Φάσης του σεναρίου και πάλι με τη βοήθεια και την ενεργό συμμετοχή των ομάδων θα έχει επιτευχθεί ο 2ος διδακτικός στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1210