Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

2 ώρες

Δραστηριότητα: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_3.doc

Μοιράζεται στις ομάδες το Φύλλο εργασίας με την Δραστηριότητα: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για την ομάδα χωρών που τους έχει ανατεθεί σε σχέση με τον πολιτισμό τους.

Θα αναζητηθούν για κάθε χώρα της ομάδας χωρών που τους έχει ανατεθεί πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται σε: συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους, συνθέτες, πολιτιστικά μνημεία και κάθε πληροφορία σχετική με τον πολιτισμό των υπό εξέταση χωρών και θα συνταχθεί ένα συνοπτικό κείμενο (περίπου 5-7 σειρές για κάθε χώρα) το οποίο και κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην επόμενη φάση του σεναρίου στην ολομέλεια.

Διδακτικός στόχος δραστηριότητας: Να γνωρίσουν οι μαθητές τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, να καλλιεργηθούν αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης των λαών.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1211