Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στοιχεία Μαθήματος

1. Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

2. Τίτλος Ενότητας/ Κεφαλαίου: Ενότητα III: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση/ Κεφάλαιο 13: Ευρωπαϊκή Ένωση/ Παρ. 13.1 Ίδρυση και Εξέλιξη

3. Τάξη: γ’ Γυμνασίου

Παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο διάρκειας 2 ωρών με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην πορεία της διδασκαλίας. Ως αντικείμενο έχει την παρουσίαση της Ίδρυσης και την πορεία της Εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διδακτικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι σύμφωνοι με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι μαθητές. Η ολοκλήρωση των δραστηριότητων από την πλευρά των μαθητών (οι οποίοι θα εργαστούν σε ομάδες) θα συμβάλει ουσιαστικά στην κατάκτηση της γνώσης. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

α) Να κατανοήσουν οι μαθητές το ιστορικό πλαίσιο (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό) μέσα στο οποίο καλλιεργήθηκε και δημιουργήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να παρακολουθήσουν τα στάδια εξέλιξής της.

β) Να γνωρίσουν στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντική κληρονομιά κάθε ευρωπαίου αλλά και παγκόσμιου πολίτη.

γ) Να καλλιεργηθούν αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης απέναντι στην διαφορετικότητα των λαών που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πρόκληση Ενδιαφέροντος- Προετοιμασία- Αφόρμηση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Συμβατική αίθουσα διδασκαλίας ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Δραστηριότητα: Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν γεωγραφικοί χάρτες σε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας
Δραστηριότητα: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση internet
Παρουσίαση εργασιών- Ανταλλαγή απόψεων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση internet
Ανακεφαλαίωση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση internet
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να κατανοήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη.
Να γνωρίσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, να καλλιεργηθούν αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης των λαών.
Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες και να εργάζονται ομαδικά.
Να μάθουν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να έχουν κριτική σκέψη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκή ιδέα, διεύρυνση, ευρωπαϊκός πολιτισμός, αλληλεγγύη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας- διαδραστικοί χάρτες ή εναλλακτικά γεωγραφικοί χάρτες

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.