" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο αποτελεί πρόταση διδασκαλίας για το διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα Η πεζογραφία του Μεσοπολέμου: «Η μυστική παπαρούνα», απόσπασμα του μυθιστορήματος «Η Ζωή εν τάφω» του Στρατή Μυριβήλη (σ.σ. 274 -276. ΟΕΔΒ). Αν και βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο λύκειο, καινοτομεί με την επιλογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ και με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως διδασκαλία με ομάδες εργασίας.

Ως προς τη θεωρητική προσέγγιση, έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο θεωρίες μάθησης που προτάσσουν την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία των μαθητών στην ανακάλυψη (Bruner), οικοδόμηση (Piaget) και κοινωνική οικοδόμηση (Vigotsky) της γνώσης. Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση, ακολουθεί τη μαθητοκεντρική μέθοδο εμφαίνοντας στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των μαθητών μέσω της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Τέλος ως προϋποθέσεις υλοποίησης θεωρούνται: α) εξοικείωση δασκάλου και μαθητών σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ και β) εξοικείωση δασκάλου και μαθητών με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν σενάριο  αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν οι μαθητές ένα αντιπροσωπευτικό πεζογράφημα της μεσοπολεμικής λογοτεχνίας από ιστορική και την ποιητολογική - αισθητική πλευρά του (Φρυδάκη, 2003). Με την υποστήριξη των αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων γραμματισμού των ΤΠΕ λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης, δημιουργίας πολυμέσων, διαδίκτυο), θέτουμε στο επίκεντρο το δημιουργικό ρόλο του μαθητή ως αναγνώστη. Οι μαθητές, μέσω των δραστηριοτήτων στα φύλλα εργασίας, αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο ως νοηματοδότες του λογοτεχνικού έργου και μεταβάλλονται σε δυναμικούς συν – αφηγητές και συν – συγγραφείς (Καπλάνη & Κουντουρά, 2004. Νικολαίδου, 2009). 

Επίσης, το παρόν σενάριο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν με νέο τρόπο το γενικότερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πεζογράφημα (ιστορική προσέγγιση). Επίσης, υποστηρίζει την απόκτηση δεξιοτήτων (από τους μαθητές) διευρυμένης  ανάγνωσης μέσω της ερασιτεχνικής ανάπλασης των αφηγηματικών συμβάσεων και της αντικατάστασής τους με άλλους σημειωτικούς πόρους π.χ. δημιουργία πολυτροπικών - πολυμεσικών κειμένων (ποιητολογική – αισθητική προσέγγιση).  Με τους ανωτέρω τρόπους οι μαθητές θα εξασκηθούν στη δημιουργική γραφή και θα αναπτύξουν ισχυρά ερείσματα για μελλοντική φιλαναγνωσία μέσα σε αυθεντικές συνθήκες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χωρισμός τάξης σε ομάδες - Δημιουργία κινήτρων.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.
Δραστηριότητες με βάση τα φύλλα εργασίας.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.
Παρουσίαση πονημάτων - Αξιόλογηση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την επίδραση του ιστορικοκοινωνικού πλαισίου του συγγραφέα.
Να διερευνήσουν πολύπλευρα το λογοτεχνικό λόγο (θέμα, ύφος) παράγοντας δημιουργικό λόγο.
Να οδηγηθούν στην αναγνωστική ανταπόκριση και αισθητική πρόσληψη του κειμένου.
Να καλλιεργήσουν ομαδοσυνεργατικό πνεύμα με ενεργό ρόλο στην πρόσληψη και συμπαραγωγή λόγου.
Να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ΤΠΕ ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού - επικοινωνίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
νεοελληνική λογοτεχνία λυκείου, μεταπολεμικό διήγημα, Στρατής Μυριβήλης, ιστορική - αισθητική προσέγγιση.,
Υλικοτεχνική υποδομή
σχολικό εργαστήριο πληροφορικής,η/υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο: μηχανή αναζήτησης, φυλομετρητής, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης, λογισμικό Hot Potatoes, Web 2.0. (ιστολόγιο), σχολικό εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή, φύλλα εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, λευκός πίνακας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΑΜΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.