Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη, περιγραφή και πρόσληψη διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η ανακάλυψη των Νέων Χωρών από τους Ευρωπαίους δίνει μία πρώτης τάξεως διδακτική ευκαιρία να προσεγγιστούν ενεργητικά βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου που έχουν να κάνουν με ζητήματα κουλτούρας και διαφορετικότητας,  γνώσεων. Η διδακτική μέθοδος εστιάζει στη διερευνητική, ενεργητική και συνθετική προσέγγιση της νέας γνώσης σε συνδυασμό με την ομαδοκεντρική διδασκαλία και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι ενέργειες των μαθητών χαρακτηρίζονται από επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση, συσχέτιση δεδομένων και εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν, να περιγράψουν και να αναλύσουν το πώς η επαφή των Ευρωπαίων με τους γηγενείς πληθυσμούς των Νέων Χωρών διαμόρφωσε, εμπλούτισε και κλόνισε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και αξιακό. Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν και να παρουσιάσουν την αλλαγή της κοσμοθεωρίας του κατοίκου της Ευρώπης όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συνείδηση και την ύπαρξη άλλων πολιτισμών πολύ διαφορετικών από τον δικό του. Η συνδρομή των πολυμεσικών εργαλείων μπορεί να συνδράμει στην ομαδοκεντρική προσπέλαση της γνώσης, να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει -με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού- στην κατάκτηση μιας σειράς στόχων που θα συνδέονται στενά με δεξιότητες οργάνωσης, αυτοαξιολόγησης, συνεργατικής και αυτόνομης μάθησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι Ευρωπαίοι συναντούν εξωευρωπαϊκούς λαούς
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
Τοποθέτηση των εξερευνητικών ταξιδιών στο χρόνο
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
Ομαδοσυνεργατική διερεύνηση και επεξεργασία δραστη
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση – Επέκταση – Άλλες εκδοχές
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (ή διαδραστικό πίνακα)
Διδακτικοί Στόχοι
Να τοποθετούν τα γεγονότα-σταθμούς των Μεγάλων Ανακαλύψεων στον άξονα της διαχρονίας.
Να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν τις αλληλεπιδράσεις Ευρωπαίων και εξωευρωπαϊκών λαών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ευρώπη, αποικιοκρατία, Νέες Χώρες, πόλεμος, ανακαλύψεις, Άνθρωπος, ινδιάνοι, Πολιτισμός, αξίες, κουλτούρα, ταυτότητα,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο υπολογιστών, φορητοί υπολογιστές, διδραστικός πίνακας, προβολικό μηχάνημα

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).