« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές /τριες σε επαφή με τις διαφορετικές διαλέκτους που επικρατούν στον ελληνικό χώρο μέσα από ποικιλία κειμένων (λόγου, ηχητικά, οπτικά), να κατανοήσουν τις διαφορές τους αλλά και την άμεση σχέση τους με τον αρχαιοελληνικό αλλά και τον  νεοελληνικό λόγο, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοσυνείδηση  κατανοώντας τον ίδιο τους τον εαυτό μέσω του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιούν.

Η διδακτική αυτή πρόταση έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό και στηρίζεται στη διερευνητική μάθηση, καθώς οι μαθητές με την καθοδήγηση του διδάσκοντος διερευνούν το θέμα από ποικίλες οπτικές γωνίες,  "μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν"  και τελικά  καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στην παρούσα διδακτική πρόταση διερευνώνται οι ιδιαιτερότητες της γλώσσας σε συνάρτηση με τον γεωγραφικό χώρο και κατ΄ επέκταση  τις ιστορικοπολιτισμικές συνθήκες που επικράτησαν στο συγκεκριμένο χώρο.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά λεξικά, χάρτες, ηλεκτρονικές  συλλογές λαογραφικού υλικού, επισκέπτονται σχετικές σελίδες του διαδικτύου, καταγράφουν τις σκέψεις τους με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου και του εννοιολογικού χάρτη και  παρουσιάζουν  με τη βοήθεια του προγράμματος παρουσίασης τις εργασίες τους, οικοδομώντας τη δική τους  γνώση μέσα από ομαδοσυνεργατικές  δραστηριότητες.

Tο διαδίκτυο ασκεί στην επιλογή και αξιολόγηση της πληροφορίας, παρέχει ποικιλία κειμένων (ήχου, εικόνας, λόγου) δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να συμμετάσχει σε μια διερευνητική διαδικασία μάθησης και να οικειοποιηθεί τη γνώση μέσα από ποικίλα μέσα και αυθεντικά περιβάλλοντα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αναγνωστικής αναγνωρισιμότητας και πρόσληψης.

 

Οργάνωση της τάξης

Αρχικά, οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των έξι ατόμων και διατηρούν την ίδια σύνθεση σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Κριτήρια για τη συγκρότησή τους είναι η ευχέρεια τουλάχιστον ενός μαθητή κάθε ομάδας στη χρήση των Τ.Π.Ε. και η ανομοιογένεια ως προς τις μαθησιακές τους επιδόσεις.  Ένας υπολογιστής του εργαστηρίου αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα και ένας τουλάχιστον  μαθητής της ομάδας πρέπει να κατέχει δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε ο οποίος και θα αναλάβει υπεύθυνα το ρόλο του χειριστή υπολογιστή.

Ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο και υποβοηθά τους μαθητές χωρίς να παρέχει έτοιμες λύσεις. Στο κέντρο της διδασκαλίας επιδιώκεται να τοποθετηθούν οι μαθητές οι οποίοι αξιολογούν τα δεδομένα και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ομάδας τους.

 

Συγκεκριμένα από το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθούν:

http://www.greek-language.gr/

https://www.text2mindmap.com/

http://photodentro.edu.gr/photodentro/dialektoi_pidx0027039/dialektoiix…

www.pontos.gr

google

https://el.wikipedia.org

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php

you tube

http://www.cretan-music.gr/

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/tsakonia/langage.html

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση  κάθε  ομάδας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του παρόντος σεναρίου. 

Τα κριτήρια  αφορούν:

  • την  ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους·
  • τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών της ομάδας·
  • την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας·
  • την πληρότητα των κειμένων ως προς το περιεχόμενο, την έκφραση και τη δομή·
  • τον πολυτροπικό χαρακτήρα της τελικής παρουσίασης.

Φορέας της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι ο εκπαιδευτικός. Παρακολουθεί διακριτικά, κατά τις  επιμέρους φάσεις, την πορεία των  εργασιών και τις δεξιότητες [συγγραφικές, επικοινωνιακές, συνεργατικές, τεχνολογικές] των μαθητών και παρεμβαίνει με υποδείξεις και ανατροφοδότηση των ομάδων.

Η τελική αξιολόγηση  πραγματοποιείται στο τέλος του σεναρίου.  Οι  μαθητές κρίνουν και συγκρίνουν το αποτέλεσμα της δικής τους εργασίας και των άλλων ομάδων προβαίνοντας σε αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση.

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εντοπισμός και κατανόηση του υπό εξέταση θέματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής με διαθέσιμο βιντεοπροβολέα
Ιστοεξερεύνηση - συλλογή πληροφοριών
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής.
Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης - Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τις γλωσσικές ποικιλίες (γεωγραφικές)
Να γνωρίσουν το ρόλο του γλωσσικού συστήματος στη γλωσσική διαφοροποίηση
Να κατανοήσουν ότι η γλώσσα όπως και η κοινωνία χαρακτηρίζεται από ετερογένεια
Να αγαπήσουν, να εκτιμήσουν τις πηγές του γλωσσικού μας πολιτισμού.
Να αποβάλλουν την τάση των αστών που περιφρονούν διαλέκτους –ιδιώματα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γλώσσα, διάλεκτος, ιδίωμα, γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής,διαδίκτυο, φυλλομετρητής, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης, πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, βιντεοπροβολέας, εννοιολογικός χάρτης, ηλεκτρονικά λεξικά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.