Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

Πληροφορική (Δημοτικό)

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι η δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής με το PowerPoint, που είναι ένα παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας. Οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι ένα αρχείο παρουσιάσεων μπορεί να πάρει πολυμεσικό χαρακτήρα, αν ενσωματωθούν σε αυτό μια σειρά από συνιστώσες πολυμεσικών εφαρμογών.

Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας και δημιουργεί μια Ερώτηση για κάθε Νομό του διαμερίσματος, σε αντίστοιχες διαφάνειες. Τα θέματα των ερωτήσεων μπορεί να προέρχονται από τη Γεωγραφία ή την Ιστορία. Οι μαθητές τοποθετούν επίσης, πάνω σε εικόνα του χάρτη της Ελλάδας, τις πρωτεύουσες των Νομών του διαμερίσματος που έχουν αναλάβει. Στη συνέχεια, συνδέουν τους προορισμούς του χάρτη με τις αντίστοιχες ερωτήσεις και ελέγχουν τις απαντήσεις. Με κάθε σωστή απάντηση εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβράβευσης, ενώ με κάθε λανθασμένη απάντηση ένα μήνυμα αποδοκιμασίας, μαζί με σχετικά ηχητικά εφέ. Επίσης, ρυθμίζουν πότε θα εμφανίζεται η επόμενη ερώτηση και πότε θα τερματίζει το παιχνίδι.

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Στην αρχή, κάνει επίξειξη της προβολής παρουσίασης μιας ημιτελούς εφαρμογής, (αποτελούμενη από το χάρτη και μια διαφάνεια-ερώτηση για έναν προορισμό), στην ολομέλεια, με χρήση βιντεοπροβολέα, προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές για αυτό που πρόκειται να δημιουργήσουν. Εναλλακτικά, μπορεί να προβάλλει κάποιο βίντεο από το YouTube, του τηλεπαιχνιδιού της ΝΕΡΙΤ, "Κάθε τόπος μια ιστορία". Επίσης, τοποθετεί το αρχείο εικόνας του χάρτη της Ελλάδας, στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. Επιπλέον, αναλαμβάνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να συγχωνεύσει τα αρχεία των μαθητών σε ένα αρχείο, για να προκύψει ένα πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι.

Τα σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού, γνωρίζουν το PowerPoint ως μια εφαρμογή, στην οποία τοποθετούμε εικόνες και κείμενα και τα προβάλλουμε γραμμικά (προκαθορισμένη διαδρομή χωρίς έλεγχο από το χρήστη). Με την παρούσα δραστηριότητα, ανακαλύπτουν τη δυνατότητα προσπέλασης της διαθέσιμης πληροφορίας με μη-γραμμικό τρόπο, χάρη στη διάδραση χρήστη-εφαρμογής (ο χρήστης καθορίζει τη σειρά πρόσβασης στο υλικό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πολυμέσα > Εφαρμογές πολυμέσων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τοποθέτηση προορισμών στο χάρτη της Ελλάδας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Σύνδεση κάθε προορισμού με μια ερώτηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Έλεγχος των απαντήσεων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Προσθήκη εφέ κίνησης και ήχου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να μπορούν οι μαθητές να εισάγουν εικόνα, πλαίσιο κειμένου και διακοσμητικό κείμενο σε διαφάνεια
να μπορούν να μορφοποιούν, να μετακινούν και να αντιγράφουν διαφάνειες
να μπορούν να εισάγουν κουμπιά ενεργειών και υπερσυνδέσμους
να μπορούν να προσθέτουν εφέ κίνησης και ήχου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παρουσίαση, παιχνίδι γνώσεων, υπερσύνδεση, κουμπί ενέργειας, εφέ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ένας Η/Υ ανά ομάδα μαθητών, με εγκατεστημένο το Microsoft Office PowerPoint 2007, ένα αρχείο εικόνας του χάρτη της Ελλάδας (στον οποίο δεν φαίνονται οι Νομοί), μια ημιτελής παρουσίαση (αποτελούμενη από το χάρτη και μια διαφάνεια-ερώτηση για έναν προορισμό) και βιντεοπροβολέας.

Δημιουργός Σεναρίου: Καλλιόπη Καταράκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.