Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ο μαθητής θα γνωρίσει την έννοια της επανάληψης και τη χρησιμότητά της στον προγραμματισμό. Θα ασχοληθεί και με τις τρεις επαναληπτικές δομές και ειδικότερα θα κατανοήσει τον τρόπο μετατροπής της μιας δομής σε άλλη.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα από τα δυσκολότερα σημεία στη διδασκαλία του προγραμματισμού ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών της Β/θμιας εκπαίδευσης είναι η έννοια της επανάληψης. Καθώς όμως οι αλγόριθμοι απαιτούν τη χρησιμοποίηση τέτοιων επαναληπτικών δομών κρίνεται σκόπιμο μέσω του σεναρίου να αναδειχθεί η χρησιμότητά τους και να γίνει κατανοητή η λειτουργία τους.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η έννοια της επανάληψης και οι δομές της
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Η Δομή "Για ...από....μέχρι"
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Η Δομή "Επανάλαβε .... Μέχρις_ότου"
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Η Δομή "Όσο.....Επανάλαβε"
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Μετατροπές μεταξύ επαναληπτικών δομών
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν την επανάληψη και να επιλέγουν την κατάλληλη επαναληπτική δομή.
Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις τρεις επαναληπτικές δομές.
Να πειραματίζονται με τις μετατροπές μεταξύ των επαναληπτικών δομών.
Να τροποποιούν τις τιμές των μεταβλητών ελέγχου και να προβλέπουν τη συμπεριφορά τους.
Να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους στην αντιμετώπιση αυθεντικών προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Επαναληπτικές δομές, Επανάλαβε..Μέχρις_ότου, Όσο...Επανάλαβε, Για ... από ... μέχρι.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές, Εκπαιδευτικό πακέτο Αλγοριθμικής (Διερμηνευτής Γλώσσας και Δημιουργός διαγραμμάτων Ροής)

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).