ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου

 

Με το σενάριο αυτό γίνεται προσπάθεια ώστε οι εργασίες των μαθητών να στηρίζονται στην αρχή της ενεργητικής μάθησης και της "ανακάλυψης" της γνώσης από τους ίδιους. Με αυτό τον τρόπο κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζεται η ταχύτερη γνώση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. 

 

Ο δάσκαλος επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες και λειτουργεί ως διευκολυντής - διαμεσολαβητής- εμψυχωτής της μάθησης. Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ώστε να προαχθεί το συνεργατικό πνεύμα, η ανταλλαγή απόψεων, ο καταιγισμός ιδεών και οι δημιουργικές δράσεις σε συνάρτηση παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

 

Το σενάριο μάθησης απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Γ΄και Δ΄Δημοτικού, όμως με τις κατάλληλες δραστηριότητες μπορεί να υλοποιηθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη να χειρίζονται τον Η/Υ και τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στο σενάριο, όπως το Word, το Internet, το Tuxpaint, το Kidspiration. Επίσης, μπορούν να χειρίζονται το Youtube και να αποθηκεύουν, να εκτυπώνουν, να αντιγράφουν και να επικολλούν ό,τι χρειάζεται.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που επιλύει το συγκεκριμένο σενάριο είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τόσο το "εαυτό" τους όσο και τους "άλλους" και να συνειδητοποιήσουν τις κοινές ρίζες όλων των ανθρώπων καθώς και η κατανόηση, ο σεβασμός και η αποδοχή των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις > Διαπροσωπικές σχέσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
"Δεν έχεις τυχαία το όνομά σου".
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Διδασκαλίας και εργαστήριο Η/Υ.
Δυσκολίες από την απώλεια κάποιας αίσθησης.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Διδασκαλίας και Εργαστήριο Η/Υ
Στάση ζωής για το διαφορετικό.
55λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Διδασκαλίας και Εργαστήριο Η/Υ
Εστίαση στο θετικό.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ.
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους.
Να αποκτήσουν θετική στάση ζωής για το διαφορετικό.
Να συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές διαστάσεις της αναπηρίας και τις ικανότητες των ανάπηρων ατόμων
Να εστιάσουν στο θετικό.
Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Στάση ζωής, διαφορετικότητα, απώλεια αίσθησης, θετικό, φιλία.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδασκαλία του σεναρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας σε συνδυασμό με το εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα χρειαστεί κι ένας βιντεοπροβολέας για την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων των μαθητών. Στους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγκατασταθεί από πριν τα κατάλληλα λογισμικά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.